Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian (cz. II)

Spis Treści - Table of Contents

Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian (cz. II) . redakcja naukowa Tadeusz Kamiński, Olga Charucka, Warszawa 2013, ss. 456

ISBN 978-83-87444-94-5, cena brutto publikacja dotowana


Monografia powstała jako wynik dyskusji panelowej zorganizowanej przez Instytut Finansów oraz Katedrę Finansów  i Rachunkowości Akademii Finansów  i Biznesu  Vistula. 

Dyskusja przeprowadzona została w czterech następujących  panelach tematycznych:
1 Polityka finansowa państwa - elementy strategii,
2. Sektor bankowy i rynki finansowe,
3. System emerytalny - wokół dyskusji o zmianach,
4. Finanse publiczne - dylematy, kierunki zmian.

Problemy, leżące w sferze zainteresowania polityki finansowej, a zatem w sferze działalności sektora finansów, potwierdzają celowość przeprowadzenia dyskusji skupiającej sie nad problematyką zadań sektora finansów w rozwoju gospodarczym kraju, nad wpływem tego sektora na kierunki i tempo rozwoju. 
W przedstawionej monografii zamieszczono także materiały przygotowane przez pracowników naukowych z Ukrainy, głównie z Uniwersytetu  w  Kijowie. Treść tych opracowań obejmuje szerokie spektrum problematyki wpisującej sie w tematykę niniejszego opracowania, widzianej   z perspektywy Ukrainy i realnych warunków tam panujących.

                                                                    Ze wstępu


Dodaj do koszyka

Comments are closed.