Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Turystyka dzieci i młodzieży na przełomie XX i XXI wieku

Spis Treści - Table of Contents

Turystyka dzieci i młodzieży na przełomie XX i XXI wieku, Jerzy Łaciak, Warszawa 2015, ss. 120

ISBN 978-83-63469-09-2, nakład wyczerpany

Przedmiot zainteresowania autora monografii stanowi aktywność turystyczna (według powszechnie przyjętej definicji turystyki, czyli obejmującej wyjazdy połączone co najmniej z jednym noclegiem poza miejscem zamieszkania) kategorii osób wyróżnionych ze względu na wiek: dzieci i młodzieży.

Celem pracy jest analiza przemian w zakresie aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz określenie czynników, które o nich decydowały. Zainteresowaniem objęto okres obejmujący ostatnie dziesięciolecie XX wieku i początek XXI wieku. Aktywność turystyczna młodzieży będzie analizowana w kontekście przemian stylów życia. W monografii podjęto próbę porównania turystyki młodych ludzi z aktywnością turystyczną ich rówieśników z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Podstawowym problemem w realizacji opracowania była porównywalność danych statystycznych uzyskanych w badaniach realizowanych na przełomie wieków z danymi uzyskanymi wcześniej. Definicję turystyki według WTO konsekwentnie zaczęto w Polsce stosować dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych. W związku z tym wszystkie wcześniejsze opracowania o turystyce w Polsce są trudno porównywalne z późniejszymi.

Aktywność turystyczną dzieci i młodzieży przedstawiano na podstawie wyników badań obejmujących, w odniesieniu do młodzieży, osoby w wieku 15-19 lat, wchodzące w skład reprezentatywnej  próby  mieszkańców  Polski oraz dzieci do 14 lat wchodzące w skład gospodarstw domowych osób badanych. O wyjazdy dzieci pytano osoby wylosowane do badań, w których gospodarstwach domowych były osoby w wieku do 14 lat.

                                                                                                                                                                                                         - ze wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.