Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską

Spis Treści - Table of Contents

BEZPIECZEŃSTWO Energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym oo Unia Europejską , redakcja naukowa Paweł Bożyk, Warszawa 2013, ss. 208

ISBN 978-83-87444-88-4

Cena brutto 37,80 zł

Monografia zawiera scenariusze prawdopodobnego kształtowania sie bezpieczeństwa energetycznego Polski w perspektywie 2020 Roku. W kilku przypadkach Analiza Property Address Też NASTĘPNE Dziesięciolecia; mA do Miejscu wtedy, GDY ROK 2030 stanowi horyzont Prognoz Unii Europejskiej i Polskiego Ministerstwa Gospodarki wykorzystanych w niniejszym opracowaniu.

Przygotowane ustny w większości Maja Charakter autorski, opracowane zostały bowiem przez Zespół kilkunastu naukowców z polskich uczelni i instytucji Gospodarczych. Zawierają argumenty "Za" i "Przeciw" różnym rozwiązaniom problemu bezpieczeństwa energetycznego, opartego na węglu od, przez podporządkowanie pierwotnych źródeł Energii nadrzędnemu Kryterium narzuconemu przez Unie Europejską w Postaci Ochrony Środowiska naturalnego, AZ PO scenariusz równorzędnego (z punktu WIDZENIA bezpieczeństwa) traktowania wszystkich źródeł Energii.

Najwięcej argumentów przemawia ZA wyborem trzeciego scenariusza. Uzasadniają się zarówno czynniki endogeniczne, w duzym stopniu zależne OD Polski, Jak Też egzogeniczne, zależne od zewnętrznego otoczenia.

Wśród czynników endogenicznych najważniejszą rolę odgrywają największe w Europie zasoby Węgla w polsce i związane z Tym relatywnie najniższe koszty Produkcji Pradu i Ciepła, wyspecjalizowany Przemysł Urządzeń Energetycznych, DUŻY POSTĘP w odpylaniu Elektrowni węglowych itp. Jednocześnie nie nie ulega wątpliwości, ZE absolutna dominacja Węgla (93% Produkcji Energii elektrycznej i 80% Produkcji Ciepła) JEST NIE robić utrzymaniawzwodu w perspektywie do 2020, a zwłaszcza 2030 Roku.

Rozwiązania proponowane w niniejszym opracowaniu pod uwagę Też BIORA Ochrony Środowiska naturalnego potrzebę, traktują ja jednak JAKO przeciwdziałanie negatywnym dla człowieka i Jégo otoczenia skutkom zanieczyszczenia, NIE dążenie temat zapobiegania ociepleniu klimatu na kuli ziemskiej. Ocieplenie się żartować bowiem powodowane, Poza Emisja dwutlenku Węgla, także przez wiele innych niezależnych od człowieka czynników.

Mamy Nadzieje, Ze poglądy zawarte w Tej data publikacji Beda liczącym sie głosem w dyskusji nad stanowiskiem Unii Europejskiej dotyczącym obciążenia krajĂłw wykorzystujących Węgiel zrobić Produkcji Energii elektrycznej i Ciepła, swego rodzaju Karami w Postaci obowiązku wykupywania uprawnień do emisji dwutlenku Węgla. Dla Polski, w której Energetyka oparta na węglu żart głównie, oznaczałoby do BARDZO Wysokie obciążenie dochodu narodowego i zmniejszenie Dynamiki Rozwoju Gospodarczego. Naszym zdaniem - nie nie ma takiej potrzeby.

Książka stanowi podsumowanie dwuletnich Badań nad tematem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym oo Unia Europejską wag kontekście Narodowej Strategii Spójności finansowanych przez Centrum Nauki Polskiej.

                                                                             prof. dr hab. Paweł Bożyk

Dodaj do koszyka

Comments are closed.