Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Wpływ opłat środowiskowych na wyniki finansowe przedsiębiorstw

Spis Treści - Table of Contents

Wpływ opłat środowiskowych na wyniki finansowe przedsiębiorstw, Joanna Antczak, Warszawa 2015, ss. 142

ISBN 978-83-64614-16-3

Cena brutto: 52,50

Prawo ochrony środowiska nakłada na jednostki prowadzące działalność gospodarczą obowiązek ponoszenia tzw. opłaty środowiskowej, za eksploatację przyrody. Opłata jest związana z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, poborem wód, a także składowaniem odpadów. Przedsiębiorstwo, które wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochody, a w konsekwencji wprowadza do powietrza gazy ze spalanego paliwa, także jest zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Głównym celem niniejszej monografii jest zatem ocena wpływu opłat środowiskowych na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa. Na potrzeby publikacji opisano dziesięć przedsiębiorstw o różnej formie prawnej, a także zróżnicowanej działalności. Umożliwiło to prezentację opłat za korzystanie ze środowiska w różnych podmiotach oraz ich wpływ na osiągane wyniki w przekroju od przedsiębiorstwa zatrudniającego trzech pracowników po grupę kapitałową zatrudniającą ponad pięć tysięcy pracowników.

Środowisko naturalne jest dobrem podstawowym, do którego każdy człowiek ma prawo. Zachęcamy do lektury monografii, niech stanowi przyczynek do dalszych rozważań.

  

                                                                       - ze Wstępu

                                                                 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.