Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Spis Treści - Table of Contents

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem , redakcja naukowa Tadeusz Kamiński, Warszawa 2013, ss. 274

ISBN 978-83-87444-59-4

Cena brutto 44,10 zł

Funkcjonowanie na współczesnym Rynku, charakteryzującym sie dynamicznymi zmianami, wymaga podejmowania szybkich decyzji odnoszących sie do różnych horyzontów czasowych, przede wszystkim - Zadan bieżących. W wielu przypadkach Kazda zwłoka, nawet niewielka, moze skutkować negatywnymi wynikami przedsiębiorstwa.

Podejmowanie szybkich, równocześnie skutecznych decyzji do problemu z różnych powodów trudny. Jednym z Nich żart niemożność wykorzystania dużych ilości Informacji dotyczących interesującego nas zjawiska, gdyż do przedłuża czas kurs podjęcia decyzji. W wielu przypadkach kierujemy sie intuicją, ktora jednakże Moze zawodzić. Podejmujący Jako jedyny powinien zatem miec do dyspozycji narzedzia dostarczające Mu Informacji pozwalających na pelna ocenę zjawiska w każdym momencie, ABY podejmowana decyzja byłą Szybka równocześnie skuteczna. Wymagania TAKIE spełnia współcześnie controllingu.

Controlling najczęściej traktowany żart JAKO narzędzie sterowania procesami realizowanymi w Organizacji, co sprowadza sie w efekcie do sterowania Cala Organizacja. Przyjmuje sie najczęściej, że: "Controlling oznacza w istocie sterowania Organizacja systemu, zorientowany na wynik i realizowany poprzez planowanie, kontrolę i kierowanie (przeprowadzanie działań korygujących). Żart Wiec ponadfunkcyjnym instrumentem Zarządzania, ktory powinien wspierać Kadre kierowniczą Przy podejmowaniu decyzji i tworzenia mechanizmów skutecznego sterowania, pozwalających na osiąganie wysokiej efektywności zarzadzania ". [1]

Zadania systému controllingu w przedsiębiorstwie mozna zatem określić JAKO:

- Monitorowanie realizacji przyjętego celu (LuB strategii activities) z punktu WIDZENIA racjonalności gospodarowania,

- Ograniczanie Badz likwidację TZW. wąskich Gardel w działalności przedsiębiorstwa, które dezorganizują przyjęty Rytm Pracy i obniżają JEJ skuteczność i sprawność,

- Określanie strategicznych (najważniejszych) celów activities przedsiębiorstwa w horyzontach czasowych ujętych w przyjętej strategii activities na danym Rynku.

Należy dodac, Ze sterowania instrumentem wspomagania JAKO skuteczny podejmowania decyzji wpisuje sie w znaczącym stopniu wag funkcję kontrolną systému Zarządzania. Dzieki controllingowi funkcja ta zyskuje na znaczeniu z punktu WIDZENIA skuteczności Zarządzania. Kontrolowanie bowiem instrumentem wspomagania podejmowania JAKO skutecznych decyzji dostarcza wszelkich Informacji pozwalających na korygowanie działalności bieżącej zmierzającej do realizacji przyjętego celu zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania, ale także żart w sklepie wspomagać definiowanie celów wag odległych horyzontach czasowych, czego NIE JEST W sprawdź w sklepie czynić sama funkcja kontroli systému Zarządzania.

Zdając Sobie sprawę z Wagi controllingu JAKO instrumentu wspomagającego podejmowanie skutecznych i trafnych decyzji Grupa Pracowników Naukowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula Przy Współpracy z osobami z Poza uczelni przygotowała opracowanie zbiorowe odnoszące sie do problematyki controllingu w przedsiębiorstwie. Sterowania umiejscowiony został w wybranych sferach działalności przedsiębiorstwa. Ten sposób Prezentacji wydawał sie Autorom bardziej odpowiedni, biorąc pod uwagę Fakt, ZE Praca skierowana żart przede wszystkim czy studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula. NIE znaczy się wcale, ZE TYLKO do studentów. Moga z Tej Pracy korzystać wszyscy ci, którzy chcą rozszerzyć zakres posiadanej Wiedzy o istocie i zadaniach controllingu w poszczególnych działach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Obie grupy zainteresowanych zachęcamy do aktywnego korzystania z. Tej Pracy.

Na tresc opracowania składają sie następujące CZĘŚCI:

 1. Controlling w systemie podejmowania skutecznych decyzji.

Autor zwraca uwagę na trudności w podejmowaniu skutecznych decyzji, szczególnie Tych bieżących dyktowanych szybkimi zmianami zachodzącymi Rynku. Kontroli badając procedury realizacji przyjętych celów Moze BARDZO skutecznie podpowiadać, na Jakim etapie popełniono blad. Aby pozwala Błędy TAKIE ograniczać Badz eliminować, CO NIE ZAWSZE JEST W pełnym zakresie możliwe. Ta czesc opracowania stanowi wprowadzenie do rozważań wag kolejnych fragmentach.

 2. Controlling w Zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Małe i srednie przedsiębiorstwa do DOMENA Polskiej Gospodarki. Do jednego tworzą większość MIEJSC PRACY, jeden zasilają Rynek w niezbędne produkty i uslugi. Te przedsiębiorstwa w znacznym stopniu decydują o tempie Rozwoju Gospodarczego. Wobec zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym zmuszone do podejmowania decyzji SA w sferze operacyjnej. Kontrolowanie żart Tym narzędziem, które powoduje, ZE Jako jedyny te Beda skuteczne.

 3. ZASTOSOWANIE controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach.

Jako jedyny Operacyjne w przedsiębiorstwie należą do BARDZO ważnych. Skuteczna i efektywna działalność operacyjna ma decydujący wpływ na wynik Finansowy przedsiębiorstwa. Autorka ocenia wpływ controllingu na TAKIE wskaźniki, Jak np. płynność Finansowa, rentowność CZY wskaźniki zadłużenia. Controlling w Tych sferach JEST szczególnie przydatny oo uwagi na MOŻLIWOŚĆ bieżącego śledzenia zachodzących zmian, zatem podejmowania decyzji w realnym czasie.

 4. Controlling w systemie Zarządzania bezpieczeństwem Informacji.

Współczesna działalność Rynkowa wymaga gromadzenia, zarazem posiadania wiarygodnych Informacji o oczekiwaniach Rynku (Konsumentów), zarazem o działaniach konkurencji. Taka sytuacja powoduje jednakże konieczność Ochrony własnych Informacji odnoszących sie do produktu (Jégo Cechach jakościowych), osobowy CENY, kanałów Dystrybucyjnych, działań i wielu innych Marketingowych. Wymaga do budowania skutecznych Systemów bezpieczeństwa Informacji, w których sterowanie spełnia BARDZO ważną rolę, wskazując na Slabe ogniwa w Tego typu systemach.

 5. Controlling w Zarządzaniu projektami.

Każde realizowane Zadanie ujęte w Postaci projektu przebiega zgodnie z. przyjętymi procedurami, które najczęściej obejmują faze planowania projektu, realizacji (po akceptacji założeń planowanych) oraz kontroli po zakończeniu przyjętej procedury Wdrożenia. Kazdy z Tych etapów wymaga szczegółowego Monitorowania Postępu Prac w celu wykrycia ewentualnych odchyleń. Wspomniane monitorowanie do Domena controllingu, ktory pozwala uchwycić czynniki o działaniu negatywnym, piwie także pozytywnym. Na Tej podstawie Jestesmy W sprawdź w sklepie podejmować skuteczne Jako jedyny o ograniczaniu LuB eliminowaniu czynników negatywnych i wykorzystaniem Tych pozytywnych.

 6. Implementacja controllingu w Zarządzaniu Szkoła Wyższa.

Współczesna Szkoła Wyższa działająca na Rynku Usług edukacyjnych liczyć Sie Musi z konkurencją, ktora w Tej sferze staje sie coraz bardziej Ostra. Wymaga do przyjęcia realnych celów strategicznych i skutecznej Ich realizacji. Sfera realizacji celów strategicznych wymaga Monitorowania zmian wag otoczeniu edukacyjnym. Skutecznym narzędziem Tego Monitorowania żart kontrolowania zarówno operacyjny, dotyczący działalności bieżącej, Jak ja Strategiczny odnoszący SIE Do dłuższych horyzontów czasowych. Autorka opracowania wskazuje Jak wdrażać Oba rodzaje Tego controllingu w Szkole wyższej.

 7. Controlling w systemie rachunkowości finansowej.

Rachunkowość do systemu sprawozdawczy przedsiębiorstwa. Kontrolowanie JAKO narzędzie wykorzystywane w procesach podejmowania skutecznych decyzji opiera sie na Danych finansowych, które gromadzone SA w systemie rachunkowości. Te dane, Ich Analiza, pozwalają na wychwycenie TZW. wąskich Gardel, czyli najbardziej wrażliwych organów przedsiębiorstwa, które w krytycznych sytuacjach JAKO pierwsze stwarzają Problemy wymagające Rozwiązania, jeśli planowane WYNIKI Maja byc osiągnięte. Pomocnym w Tym działaniu żart kontroli w sferze gromadzenia Danych, Ich przetwarzania i wykorzystania wag sporządzanych sprawozdaniach finansowych.

 8. Controlling w systemie Zarządzania logistyką.

Podstawowe Zadania Logistyki - wynikające z JEJ istoty, ujmowane w definicji Tej dziedziny Wiedzy - z koordynowanie procesów przemieszczania (Transportu), składowania, Magazynowania, także innych zapewniających skuteczną realizacje procesów zaopatrywania, Produkcji i zbytu. Tym procesom realnym towarzyszy Strumień Informacji. Z uwagi na złożoność działań logistycznych istnieje Stala konieczność Monitorowania Ich przebiegu. Zadanie z duzym powodzeniem spełnia z. controllingu. Dzieki wykrywaniu odstępstw od przyjętych procedur wskazuje na sposoby Ich eliminacji przyczynia sie np. do obniżania kosztów procesów logistycznych, skracania Czasu Ich trwania, także podwyższania Jakości activities.

 9. Controlling w Zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym.

W Tym rozdziale zwrócono uwagę na kontrolowanie Finansowy w działalności przedsiębiorstwa turystycznego. Zagadnienie celu należy Do lokalu bardzo ważnych z punktu WIDZENIA klientów korzystających z turystyki zagranicznej. Fakty upadłości Biur turystycznych NIE należą do rzadkich. Przyczyny Takiego stanu Rzeczy SA do uchwycenia dzieki sprawnie działającemu systemowi controllingu.

 10. Zarządzanie przez Cele JAKO METODA controllingu Personalnego w ujęciu procesowym.

Współczesne organizacje funkcjonujące na Rynku w coraz większym stopniu nastawiają sie na wykorzystywanie Wiedzy swoich Pracowników. Nowoczesna Wiedza oraz skuteczne JEJ wykorzystanie stanowi o konkurencyjności rynkowej. Protokół gromadzenia Wiedzy, JEJ przetwarzanie oraz wykorzystanie dla tworzenia dodatkowej wartości dla przedsiębiorstwa wymaga wnikliwych działań kontrolnych nas wszystkich wymienionych etapach. Zadanie, aby skutecznie Moze spełniać kontrolę Personalny. Metody wykorzystania controllingu Personalnego i efektów wynikających z Takiego activities SA przedmiotem Tej CZĘŚCI opracowania zbiorowego.

 11. Controlling w systemie Zarządzania produkcja.

O pozycji rynkowej przedsiębiorstwa decyduje Duża grupa czynników. Mozna wszak przyjąć, ZE DWA z Nich Maja znaczenie decydujące. Żartować na jakosc Wyrobu oraz Jégo cena. Użytkownicy, konsumenci określonych Wyrobów oczekują Ich wysokiej Jakości. Ażeby spełniać te oczekiwania, Protokół należy Produkcji - my wszystkich Jégo fazach - poddawać skutecznej kontroli. Ma się zapewnić ograniczenie wadliwości produkowanych Wyrobów Badz całkowite wyeliminowanie wad, Co należy zrobić Zadania BARDZO trudnego. W opracowaniu przedstawiono rolę controllingu w zapewnieniu wysokiej Jakości produkowanych Wyrobów. Ograniczanie braków na obniżanie kosztów Produkcji, Wysoka jakosc na wzrost popytu. Oba przypadki przynoszą korzyści Ekonomiczne dla przedsiębiorstwa.

Poszczególne Rozdziały opracowania odnoszą sie do różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Ten sposób doboru problematyki ma zwrócić uwagę na znaczenie controllingu w systemie podejmowania skutecznych decyzji, Temu dzieki na osiągane WYNIKI Ekonomiczne przedsiębiorstwa. Autorzy BIORA pelna odpowiedzialność ZA prezentowane poglądy, zarazem SA Gotowi czy rzeczowej dyskusji naukowej, ktora byłaby cennym uzupełnieniem przedstawionych treści.

                                                                                     Redaktor Naukowy

                                                                     prof. dr hab. Tadeusz Kamiński

 [1]   Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 257.

Dodaj do koszyka

Comments are closed.