Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zależności między celami polityki gospodarczej. Teoria i praktyka krajów OECD

Spis Treści - Table of Contents

Zależności między celami polityki gospodarczej. Teoria i praktyka krajów OECD, Dariusz J.Błaszczuk, Warszawa 2015, ss. 252

ISBN 978-83-64614-17-0

Cena brutto: 52,50

Cele polityki gospodarczej bywają różnorakie. W zależności od sytuacji, w danej gospodarce w danym okresie, są nimi – zwykle jednocześnie – różne cele mierzalne, np. wyższe od określonego poziomu tempo wzrostu PKB, niższa od określonego poziomu stopa bezrobocia, założony poziom stopy inflacji czy kursu walutowego, równowaga finansów publicznych, a także różne cele niemierzalne. Politycy gospodarczy zawsze dążą do osiągnięcia równocześnie założonej wielkości każdego z nich. Niestety, cele te zawsze są ze sobą – przynajmniej częściowo – sprzeczne. Na przykład, wyższe tempo wzrostu gospodarczego wiąże się na ogół z niższym poziomem stopy bezrobocia, przy czym zjawiskom tym zwykle towarzyszy wyższa stopa inflacji, z kolei stabilność cen krajowych zawsze kłóci się ze stabilnością kursu walutowego.

W niniejszej książce autor proponuje inne rozwiązanie, które prawdopodobnie wyczuwalne jest intuicyjnie przez większość polityków, nie tylko gospodarczych. Po pierwsze, sugeruje, aby politycy makroekonomiczni, współpracując ze swoimi doradcami, ustalili jeden długookresowy cel gospodarczy w postaci maksymalnego tempa wzrostu PKB oraz dopuszczalne przedziały poziomów pozostałych celów, czyli punkt pożądany równowagi długookresowej. Osiągnięcie tego celu umożliwi najszybszą z możliwych poprawę poziomu życia obywateli danego kraju.

W książce, z założenia pominięte są znane z podręczników makroekonomii, rozważania teoretyczne z zakresu polityki gospodarczej na temat wzajemnych związków między celami lub instrumentami, innymi niż tempo zmian PKB, stopa bezrobocia oraz stopa inflacji, jak również bezpośrednie i pośrednie oddziaływania polityków gospodarczych na cele lub instrumenty polityki gospodarczej. Ponadto, w książce nie jest analizowana, a tym bardziej oceniana, polityka gospodarcza żadnego z krajów OECD, ani w okresie badanym, ani w ostatnich czy najbliższych kwartałach.

                                                                               - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.