Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Siła we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Spis Treści - Table of Contents

Siła we współczesnych stosunkach międzynarodowych, redakcja naukowa: Wojciech Kostecki, Kamil Smogorzewski, Warszawa 2017, ss. 408

ISBN 978-83-64614-34-7

Cena brutto: 52,50

 

(...) Dążąc do lepszego poznania współczesnych trendów międzynarodowych i ich odzwierciedlenia w nauce, autorzy niniejszej pracy skoncentrowali się na zjawiskach egoizmu interesów państw i innych uczestników stosunków międzynarodowych, tzw. renacjonalizacji polityki, eskalacji napięć, narastania kryzysów, dostrzegając także te czynniki, które ograniczają możliwości stosowania siły. W celu zwiększenia możliwości poznawczych swoich rozważań przeprowadzili także analizy ukierunkowane teoretycznie, dostarczając niezbędne instrumentarium do dalszych badań nad problematyką siły. Wśród nich wyróżniają się: nowe spojrzenie na kwestie typologiczne, np. hard/soft/smart power oraz studia nad ponowoczesnymi rodzajami siły, ich klasyfikacją oraz możliwościami egzemplifikacyjnymi. Świadomie mniej miejsca przeznaczyli przy tym na kwestie językowe, w tym rozważania o różnicach zakresowych i właściwym tłumaczeniu angielskich terminów force/strength/power. (...)                                                                                                  

                                                                                          - ze Wstępu

 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.