Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Państwo i jego bezpieczeństwo ekonomiczne. Aspekt teoretyczny i praktyczny

Spis Treści - Table of Contents

Państwo i jego bezpieczeństwo ekonomiczne. Aspekt teoretyczny i praktyczny, Joanna Antczak, Danuta Mliczewska, Zdzisław Rapacki, Warszawa 2018, ss. 194

ISBN 978-83-64614-38-5

Cena brutto: 52,50

 

(...) Nie doczekawszy się ani teoretycznej, ani praktycznej jednoznacznej (normatywnej) de􀏐inicji „interesu państwa” oraz „bezpieczeństwa ekonomicznego państwa” autorzy pracy postanowili spróbować na nowo nieco szerzej objaśnić powyższe pojęcia (jak też związki między nimi), którymi prawie powszechnie posługują się zarówno teoretycy ‒ przedstawiciele nauk: ekonomicznych, politycznych, prawnych itp., jak również praktycy ‒ twórcy norm prawnych, czy wreszcie politycy.

(...) Autorów niniejszej pracy interesuje nie tylko bliższe wyjaśnienie istoty interesów państwa i jego bezpieczeństwa ekonomicznego, ale też związków występujących pomiędzy owymi interesami a bezpieczeństwem państwa. Drugą przesłanką podjęcia tematu pracy jest chęć wieloaspektowego spojrzenia na państwo, jego interesy i bezpieczeństwo, głównie w sferze gospodarczej (bezpieczeństwo ekonomiczne), chociaż nie wyłącznie (trójka autorów pracy zalicza się do grona ekonomistów, korzystających nie tylko ze źródeł ekonomicznych).

(...) Trzecim, nie mniej ważnym powodem napisania niniejszej pracy, stała się chęć przypomnienia modelowych rozważań (zdaniem autorów pracy niesłusznie zapomnianych) na temat gospodarczej natury państwa, ale też ukazania jego roli w różnych mechanizmach funkcjonowania gospodarek (autorstwo rozważań dotyczących różnych mechanizmów funkcjonowania gospodarki przypisuje się Stanisławowi Nowackiemu, profesorowi ekonomii i byłemu Rektorowi Szkoły Głównej Handlowej). (...)

                                                                                              ... z Wprowadzenia

Dodaj do koszyka

Comments are closed.