Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Jakość informacji księgowej a ryzyko skandali i kryzysów finansowych

Spis Treści - Table of Contents

Jakość informacji księgowej a ryzyko skandali i kryzysów finansowych, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk, Warszawa 2021, str. 280

ISBN 978-83-64614-58-3

Cena brutto: 52,50

 

(...) Obszarami badawczymi są teoria rachunkowości i szeroko rozumiana sprawozdawczość finansowa oraz elementy prawa finansowego i bilansowego. Problemem badawczym opisanym w ramach rozprawy są obowiązkowe i dobrowolne informacje finansowe ujawniane w ramach sprawozdawczości spółek. Przedmiotem badań są wymogi i regulacje dotyczące ujawnienia informacji finansowych w raportach rocznych spółek kapitałowych oraz innych firm zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych po 2000 r. 

Zgodnie z postawioną tezą obecna praktyka ujawnień informacji finansowych, przepisy ustawy o rachunkowości oraz inne regulacje i standardy w zakresie ujawnień (MSSR, US GAAP), pomimo znacznego zakresu i wielu ewolucyjnych zmian wprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat, nie są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestorom, jeśli za tymi zmianami nie pójdzie zaostrzenie odpowiedzialności menedżerów za fałszowanie informacji oraz podejmowane przez nich decyzje. (...)


                                                                                                                                 - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.