A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Streszczenia artykulów

Nr 4

 

Michał  Ameda,  Aleksandra  Borkowska,  Magdalena  Dąbrowska, Anna  Kordus,  Monika  Kozera,  Adrian  Lewandowski,  Katarzyna  Kalińska, Agata  Melibruda,  Aleksandra  Michta,  Ewa  Misiak,  Alicja  Przybysz, Karolina Suchecka, Kamil Sulisz, Martyna Zadrożna, Tomasz Żaczek

Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa

PROJEKT STATUTU SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY AFIB VISTULA

Rekomendacja: dr Małgorzata Maliszewska

Projekt przygotowany przez studentów AFIB Vistula ramach zajęć z przedmiotu „Mediacje społeczne”

Streszczenie

Celem prac podjętych przez studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula  dotyczących  przygotowania  projektu  statutu  Sądu  Arbitrażowego  przy Uczelni jest wykorzystanie możliwości tworzenia alternatywnych dla sądownictwa powszechnego metod rozstrzygania sporów. Opracowanie statutu Sądu Arbitrażowego przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostało dokonane na zajęciach z przedmiotu „Mediacje społeczne” prowadzonych przez dr Małgorzatę Maliszewską. Koncepcja pozasądowych metod rozwiązywania sporów stanowi materializację art. 76 Konstytucji RP oraz jest odpowiedzią ustawodawcy krajowego na rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej. Działalność różnych podmiotów rozstrzygających  spory  w sposób  alternatywny  dla  drogi  sądowej  stanowi istotne uzupełnienie i odciążenie dla sądownictwa powszechnego i powinna być  rozwijana.  Zapewnia  konsumentom  pełniejszy  dostęp  do  szeroko  rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Takie narzędzie daje konsumentom możliwość szybkiego i taniego rozwiązywania sporów wynikających z powszechnie zawieranych w życiu codziennym transakcji. Podmioty zajmujące się rozwiązywaniem sporów w sposób pozasądowy, przy wykorzystaniu arbitrażu, ułatwiają konsumentowi podjęcie decyzji o wejściu w spór i dochodzeniu swoich roszczeń. Funkcjonowanie takich instytucji opiera się na siedmiu zasadach pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Są to: 1) zasada niezależności, 2) przejrzystości, 3) poszanowania zasad przeciwnika, 4) efektywności, 5) legalności, 6) wolności, 7) prawa do reprezentacji.

Opracowanie stanowi projekt statutu sądu arbitrażowego przy AFiB Vistula.

Słowa  kluczowe: pozasądowe  rozstrzyganie  sporów,  mediacje,  sąd  arbitrażowy, statut.

 

Krystian Kielan, Agnieszka Klejn, Wojciech Kuraś

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa

ANALIZA, OCENA I KONCEPCJA UDOSKONALENIA WARUNKÓW PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW ERGONOMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE STANOWISKA I ŚRODOWISKA PRACY SPECJALISTY DS. TURYSTYKI W WYBRANYM BIURZE PODRÓŻY

Rekomendacja:dr Maria Gasińska

Projekt przygotowany przez studentów Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w ramach konwersatorium z przedmiotu „Ochrona pracy i ergonomia”

Streszczenie

Artykuł  stanowi  próbę  zaprojektowania  modernizacji  wybranego stanowiska  pracy     z zastosowaniem  zaleceń  ergonomii.  Analizę  i ocenę wybranego  środowiska  pracy  przeprowadzono  z wykorzystaniem  wiedzy i umiejętności  nabytych  podczas  realizacji  przedmiotu  „Ochrona  pracy i ergonomia”.  Jest  to  praca  zespołowa,  przygotowana  przez  studentów kierunku  „Turystyka  i rekreacja”  w SGTiR,  pod  kierunkiem  dr  Marii  Gasińskiej.  Opracowanie  składa  się  z trzech  części:  pierwsza  z nich  zawiera charakterystykę  stanowiska  i środowiska  pracy  specjalisty  ds.  turystyki w biurze podróży i obejmuje opis stanowiska pracy wraz z powiązaniami organizacyjnymi,  wymagania  stawiane  pracownikowi  i zakres  jego  obowiązków. Zasadniczy element tej części pracy stanowi opis warunków pracy, a w szczególności obciążeń fizycznych (praca dynamiczna i statyczna), psychicznych i emocjonalnych  związanych  z wykonywaną  pracą.  Autorzy zwrócili  szczególną  uwagę  na  stres  w pracy  i jego  uwarunkowania  oraz opisali  czynniki  organizacyjne  w środowisku  pracy:  czas,  rytm,  tempo i przerwy w pracy, a także organizację stanowiska roboczego. W tej części opracowania przedstawiono także materialne środowisko pracy (mikroklimat, oświetlenie i hałas) oraz czynniki antropometryczne, w tym postawa przy pracy. Autorzy odnieśli  się także do działań z zakresu BHP w biurze podróży. W drugiej części pracy została przedstawiona tabelaryczna, wieloczynnikowa ocena warunków pracy. Każdemu z ocenianych elementów obciążeń i warunków  pracy  nadano  odpowiednią  wagę  (uwzględniającą znaczenie i czas ekspozycji danego czynnika w procesie pracy, w skali 1-5). W tabeli,  poza  ocenami  ważonymi  (iloczyny  ocen  i wag)  przedstawiono oceny zbiorcze: średnią arytmetyczną i ważoną wszystkich ocen. W trzeciej części opracowania zawarto analizę słabych i mocnych stron warunków pracy oraz zaproponowaną na jej podstawie koncepcję udoskonalenia tych warunków. Rodzaj artykułu: analiza materiału empirycznego.

Słowa  kluczowe: ergonomia,  obciążenie  (fizyczne,  psychiczne,  emocjonalne), materialne środowisko pracy, organizacja czasu pracy, analiza i ocena warunków pracy.

 

Viktoriia Kocherezhko, Katsiaryna Zhadzkova, Tatsiana Buraya, Angelina Luneva

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa

HOW TO PROTECT CHILDREN FROM SEX TOURISM?

Rekomendacja: dr Anna Darska

Prezentacja przygotowana przez studentów SGTiR w ramach zajęć z filozofii „What is child sex tourism?”

Summary

Child  sex  tourism  refers  to  acts  committed  by  those  who  are  traveling  or using their status as tourists to sexually exploit children. This is considered a subtype of child prostitution with clear references to the tourism industry.

 

Lizaveta Krylova, Loïc Michalak, Kateryna Polishchuk

Szkoła Głowna Turystyki i Rekreacji – Warszawa

TOURISM: SAVIOUR OR DESTRUCTION FOR INTANGIBLE CULTURE?

Rekomendacja: dr Anna Darska

Summary

The aim of this article is to explain and draw ateention to the issue of intangible  cultural  heritage  and  tourism  industry.  The  authors  will  investigate and explain the definition and concept of the intangible cultural heritage but also show the links it has with tourism industry and finally discuss the main problems and challenges that it has to face. Therefore this research paper is based on the study of cultural tourism by the UNTWO which, with other organisations, describe the nowadays situation. By their case studies we will be able to understand the main obstacles on the way of protecting cultural uniqueness from degradation, especially in the today’s highly globalized world.

Key  words: Tourism,  intangible  cultural  heritage,  tourism  business, UNWTO, sustainable tourism.

 

Bogusława Pawłowska, Maciej Szymański,

Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania – Warszawa

UWARUNKOWANIA NEGATYWNEGO STOSUNKU DO TRANSPLANTOLOGII, PROMOWANEJ PRZEZ KAMPANIĘ Dawca.pl

Rekomendacja: dr Maria Gasińska

Projekt wykonany w ramach zajęć z przedmiotu „Badania marketingowe”.

Streszczenie

Opracowanie  stanowi  opis  badania  marketingowego,  dotyczącego problematyki  społecznej.  Autorzy  przygotowali  i przeprowadzili  badanie w celu  znalezienia  odpowiedzi  na  następujące  pytania:  „Co  wpływa  na negatywny stosunek do kampanii Dawca.pl?” oraz „Dlaczego tak niewiele osób  decyduje  się  na  pośmiertne  przekazanie  swoich  narządów?”.  Na początku pracy przedstawiono motywację podjęcia badania, scharakteryzowano istotę kampanii Dawca.pl, przedstawiono podstawowe problemy badawcze i sformułowano hipotezę badania. Następnie zaprezentowano otoczenie prawne i podstawowe dane statystyczne związane z problematyką  badawczą.  Autorzy  przeprowadzili  badanie  pilotażowe  przedstawili narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety i przeprowadzili badanie na próbie 100 respondentów. Artykuł empiryczny– projekt badania marketingowego.

Słowa kluczowe: badanie marketingowe, marketing społeczny, kampania Dawca.pl, kwestionariusz ankiety.

 

 

 

 


Comments are closed.