A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Streszczenia artykulów

Nr 2

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych  sporządzone metodą pośrednią na przykładzie Spółki ABC

Marta Bednarczyk

Rekomendacja: dr Joanna Antczak

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej zatytułowanej Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości jako źródło informacji o przedsiębiorstwie na przykładzie Spółki ABC. Jego głównym celem jest przedstawienie zasad i metod sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. W części teoretycznej artykułu przedstawiono podstawowe uregulowania prawne, zasady i metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Część teoretyczna została poparta praktyczną przez prezentację sposobu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na przykładzie Spółki ABC. Część praktyczna pozwoliła na przybliżenie trudności w sporządzaniu rachunku przepływów środków pieniężnych oraz potwierdziła zasadność dokładnej analizy i ujmowania zdarzeń, które wystąpiły w jednostce.

Materiał należy do kategorii artykułów metodologicznych.

Słowa kluczowe: przepływy pieniężne, płynność, metoda pośrednia, bezpośrednia.

Kody JEL: M40, M41, M42

 

Economic Growth through Innovation in the Context of Globalization

 Boichuk Irina V.

Recomended: dr Marek Kulczycki

Summary

In our days Ukraine is developing as an independent state and defining its position in geopolitical system. Maine red line now is Ukraine’s integration into the world economy that probably will give a lot of pluses coming from participation in the world division of labour. Further development of international economic collaboration of Ukraine requires carrying out an energy policy coherent to the policy of leading world countries, first of all European Union. Discrepancy between energy policy and practical actions of Ukraine in this field may put us in discriminating position.

 

Wynagrodzenie za pracę

 Izabela Dolna

Rekomendacja: dr Joanna Antczak

Streszczenie

Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej pt. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Jego głównym celem jest przybliżenie podstawowych obowiązków pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika. Przedstawiono zagadnienia dotyczące zasad naliczania wynagrodzenia pracownika. Wskazane zostały składniki wynagrodzenia, które dają możliwość motywowania pracowników do zwiększenia efektywności pracy, jak też realizacji wyznaczonych celów istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Przedstawiono charakterystykę potrąceń obowiązkowych obciążających pracownika i pracodawcę oraz potrąceń dobrowolnych, które dokonywane są na podstawie pisemnej zgody pracownika na ich dokonywanie. Przybliżono również obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w związku z zatrudnianiem pracowników.

Materiał należy do kategorii artykułów metodologicznych. Wskazuje zasady oraz techniki postępowania przy naliczaniu wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Słowa kluczowe: wynagrodzenie, struktura płac, koszty pracy, prawa pracownicze, metody płatności.

 Kody JEL: J30, J31, J32, J33, J83

 

Key financial and non-financial characteristic of a global leader domiciled

in the CEE that made it successful. Example of OJSC Wimm-Bill-Dann Foods K

 

 Soboleva Inna, Shalaeva Nataliya, Dmytruk Vitalii

Recomended by dr hab. Krzysztof Rybiński prof. AFiB Vistula

Summary

Open Joint Stock Company Wimm-Bill-Dann Foods has been chosen as a global leader for our research.

The main objectives of our work were:

–         The research based on following methodologies: analyze financial documents and information, which was given on the Internet about WBD Foods; interview with PR manager of the company; compare chosen local Russian companies and a global leader.

According to the results of our research we made some conclusion about WBD Foods’ success:

–         And also we suggested some recommendation for companies who want to become global:

Key words: unique product, brands, innovations, cooperation, export, success.

 Article category: research article.

 

 Oszustwa i błędy księgowe

 Agnieszka Zych

Rekomendacja: dr inż. Barbara Karlikowska, prof. nadzw. AFiB Vistula

Streszczenie

Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej pod tytułem Oszustwa i błędy księgowe. Metody ich wykrywania i zapobiegania. Poświęcony jest zagadnieniu oszustw księgowych. Wskazano jak niewielka jest różnica pomiędzy kreatywnością (zgodną z prawem) oraz oszukańczymi praktykami księgowymi. Rozważania teoretyczne poparto przykładami nieuczciwych praktyk.

Materiał należy do kategorii artykułów badawczych, wykorzystano w nim następujące metody badawcze: analiza, porównanie oraz wnioskowanie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano poniższe konkluzje:

1. Stały wzrost liczby i metod nieuczciwych praktyk księgowych,

2. Nieuczciwe praktyki księgowe mogą poprawić wynik finansowy przedsiębiorstwa,

3. Nieuczciwe praktyki księgowe mają wpływ na wszystkie wskaźniki rentowności firmy, które są istotne przy ubieganiu się o kredyt,

4. W zależności od potrzeb istnieje możliwość manipulacji niemalże w każdym obszarze księgowości.

Mimo że w artykule przedstawiono różne praktyczne sposoby oszustw księgowych, celem pracy było pokazanie, że nawet najlepiej zaplanowane oszustwo zostanie wykryte. Nie ma doskonałych technik fałszowania, ale są coraz lepsze metody wykrywania oszukańczych praktyk i działania służące ich zapobieganiu.

Słowa kluczowe: oszustwa księgowe, błędy księgowe, nieuczciwe praktyki w teorii i praktyce

Kody JEL: C02, M40, M41, Y10

 

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw

Mariusz Wrzosek

Rekomendacja: dr inż. Barbara Karlikowska, prof. AFiB Vistula

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej zatytułowanej Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Jego celem jest omówienie wybranych aspektów systemu podatkowego. W pierwszej części omówiono polski system podatkowy i jego cechy oraz czynniki wpływającego na jego konstrukcję. Druga część artykułu dotyczy charakterystyki podatków dochodowych przedsiębiorstw. Wśród omówionych znalazły się podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.

Materiał należy do kategorii artykułów badawczych. Podczas prac nad nim wykorzystano analizę oraz wnioskowanie.

Na podstawie dokonanych analiz sformułowano następujące wnioski:

1. Obciążenia podatkowe wyników finansowych przedsiębiorstw stanowią istotne źródło dochodów w budżecie państwa,

2. Prócz funkcji fiskalnej podatki dochodowe, zwłaszcza od osób prawnych, odgrywają ważną rolę w stymulacji działań podejmowanych przez różne podmioty gospodarcze,

3. Podobnie jak w innych krajach, również w Polsce, wraz z obniżeniem nominalnej stawki podatku CIT polska baza podatkowa uległa rozszerzeniu, co spowodowało wzrost wpływów budżetowych oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki polskiej w oczach zagranicznych inwestorów i warunków dotyczących lokowania w nich kapitału.

Słowa kluczowe: podatek, system podatkowy, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od osób fizycznych

Kody JEL: H20, H,22, H23, H24, H32

 


Comments are closed.