Społeczeństwo i Polityka

Procedura kwalifikacji

PROCEDURA KWALIFIKACJI I ZASADY RECENZOWANIA

Manuskrypt artykułu przesłany w formie elektronicznej na adres redakcji poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji:

- ocenie wstępnej - dokonanej przez kolegium redakcyjne m.in. pod kątem spełnienia wymogów formalnych i językowych oraz zgodności z profilem wydawniczym periodyku; 
- ocenie recenzentów.

Teksty recenzji przesyłane są autorom. Jeśli recenzent naniesie szczegółowe uwagi bezpośrednio na manuskrypt, autor - oprócz tekstu recenzji - otrzyma manuskrypt z naniesionymi uwagami.

Autor powinien ustosunkować się do uwag i wprowadzić ewentualne poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów oraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych autor wysyła do redakcji.

Redaktor naczelny ma prawo zwrócić się do autora z prośbą o wprowadzenie dalszych koniecznych zmian i poprawek. W konsultacji z redaktorem tematycznym podejmuje on ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu artykułu do druku.

Zasady recenzowania

1. Oceny manuskryptu artykułu dokonuje dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

3. Recenzja sporządzana jest na specjalnym formularzu (karta oceny) przekazanym recenzentowi.

4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:

   • Praca może być opublikowana.
   • Praca może być opublikowana, pod warunkiem dokonania:
     - niewielkich zmian,
     - znacznych zmian.
   • Praca powinna być odrzucona.

5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji przez recenzentów:
- odrzucone są prace napisane niesamodzielnie oraz prace zawierające poważne błędy merytoryczne;
- pod pojęciem "niewielkie zmiany" rozumie się m.in.: uzupełnienie bibliografii odpowiednio - o krajowych lub zagranicznych autorów, aktualizację tekstu (np. uwzględnienie nowych aktów prawnych), uporządkowanie treści tabel, dokonanie drobnych uzupełnień lub skrótów tekstu, sprawdzenie danych statystycznych, nazwisk i tytułów prac;

- pod pojęciem "znaczne zmiany" rozumie się m.in.: zmianę struktury pracy, rezygnację z niektórych wątków, konieczność odniesienia się do wyników badań innych autorów, które mają istotne znaczenie dla omawianego tematu, rozszerzenie części wnioskowej. 

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w ostatnim numerze) oraz na stronie internetowej.

7. Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie wolno im również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego artykułu przed jego opublikowaniem.

Zapora ghostwriting i guest authorship

Wydawca wprowadził w 2012 r. procedury zapobiegające zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. W przypadku guest authorship udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji. Są one przejawami nierzetelności naukowej i wyrazem braku dobrych obyczajów.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja wprowadza następujące procedury:

  • Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym opracowaniem nienaruszającym praw osób trzecich.
  • W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.).
  • Wszystkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora.
  • Zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej.

Wzór oświadczenia

OŚWIADCZENIE O  PRZENIESIENIU  AUTORSKICH  PRAW  MAJĄTKOWYCH

..................................................................................................................

(imię i nazwisko)

..................................................................................................................

(adres zamieszkania)

Niniejszym oświadczam, że:

1. Jestem autorem/współautorem[1] tekstu pt.: ..................................................................................................................

 2. Przenoszę nieodpłatnie na Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula autorskie prawa majątkowe w zakresie opublikowania tego artykułu w periodyku "Społeczeństwo i Polityka" na okres 24 miesięcy od dnia ................. Prawa obejmują wszystkie pola eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z 7 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ze zm.

 3. Utwór jest całkowicie oryginalny, nie był wcześniej publikowany i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, oraz że prawa autorskie Autora do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

4. Oświadczam, że artykuł nie miał/miał* inne źródła finansowania poza środkami własnymi Autora. W przypadku istnienia dodatkowych źródeł finansowania dla powstania artykułu, oświadczam, że dostarczyły ich:

a. fundacje i stowarzyszenia:
b. instytucje publiczne:
c. instytucje naukowo-badawcze:
d. inne:

*niepotrzebne skreślić


[1] W przypadku współautorstwa należy podać, jaki procent tekstu przypada na autora niniejszego Oświadczenia.

 

Formularz recenzji wydawniczej

„Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne“

 

Tytuł artykułu: ...............................................................................................................

Recenzent:* ..................................................................................................................

1. Czy treść artykułu odpowiada tytułowi:      TAK [   ]                                    NIE [   ] 

2. Struktura tekstu:                         POPRAWANA [   ]                   NIEPOPRAWNA [   ]

3. Merytoryczna ocena artykułu: ..........................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

4. Czy artykuł jest nowatorski:             TAK  [   ]        NIE  [   ]         CZĘŚCIOWO [   ]

5. Dobór i wykorzystanie źródeł wiedzy:         POPRAWNY   [   ]     NIEPOPRAWNY [   ]

6. Formalna ocena tekstu: (ocena pod względem językowym, poprawność przypisów):
                                                                   POPRAWNY  [   ]        NIEPOPRAWY [   ]

 

7. WNIOSEK:

Artykuł nadaje się do druku w przedstawionej formie   [   ]

Artykuł nadaje się do druku po uwzględnieniu uwag merytorycznych i redakcyjnych   [   ]

Artykuł nie nadaje się do druku   [   ]

 

  

                                                                                    ……………………….            

                                                                                                data i podpis

 

 

 

----------------

 *Dane osobowe recenzenta tylko do wiadomości redakcji.


Comments are closed.