Społeczeństwo i Polityka

Streszczenia artykulów

Nr 4(65)/2020

Tadeusz Klementewicz

Uniwersytet Warszawski

Narracje politologa: rodzaje, struktura, wiarygodność. Między interpretacjonizmem a umiarkowanym realizmem

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie semantycznej struktury narracji w nauce o polityce. We współczesnej filozofii dokonał się zwrot od logiki do retoryki. Szerszym tłem tego przewrotu był kryzys realizmu poznawczego. Język uznano za część aparatu poznawczego kształtującego obraz badanych zjawisk. Postrzegane dane zmysłowe ujmowane są w kategorie i pojęcia, będące konstruktami poznającego podmiotu. Jego dziełem są też ogólne modele badanych zjawisk, zawsze reprezentowane przez słowa, pojęcia i wypowiedzi językowe. Dlatego w myśl stanowiska konstruktywizmu – badacz ciągle obraca się w świecie tekstów i interpretacji, a formy dyskursu odgrywają podstawową rolę poznawczą. W perspektywie filozofii analitycznej w centrum uwagi znajdowały się prawda jako cel aktywności poznawczej i procedury logiczne do niej prowadzące, zwłaszcza procedura wyjaśniania. Natomiast w perspektywie konstruktywizmu czy narratywizmu w centrum uwagi znajduje się tekst, narracja, dyskurs oraz środki językowe i kompozycyjne, przekonujące czytelnika do przedstawianego przez badacza obrazu zjawiska, czyli retoryka. Analiza narracji wymaga bogatego warsztatu interdyscyplinowego, gdyż składa się z trzech warstw: informacyjnej, retorycznej i teoretyczno-ideologicznej.

Słowa kluczowe: narracja, struktura semantyczna, narratywizm, realizm poznawczy.

Kody JEL: Y8

Narratives on political science: types, structure, truthfulness. Between textualism and moderate cognitive realism

Abstract

The aim of the article is reconstruction of the semantic structure of narrative on political science. A turnaround occurred in the contemporary philosophy of the humanities under the influence of post-modernism it shifted from logic to rhetoric. The broader background for this turnaround was the crisis of cognitive realism. Language was considered part of the cognitive apparatus shaping the picture of the examined phenomena. The data perceived by senses are grouped in categories and notions being constructs of the exploring subject. The same subject also produces general models of the examined phenomena, always represented by words, notions and linguistic utterances. This is why, in line with the constructivist standpoint, the researcher inhabits a world of texts and interpretations. And the forms of discourse play a fundamental cognitive role. From the perspective of analytic philosophy the focus of attention was the truth as the goal of cognitive activities and the logical procedures leading to the truth, especially the procedure of explaining. But constructivism or narrativism focuses on the text, the narrative, the discourse and the linguistic and literary means that make the reader believe in the picture of the phenomenon the researcher paints, that is, rhetoric. A more detailed narrative structure – thus closer to research practice – comprises three layers: informative, rhetorical and theoretical-ideological ones.

Keywords: narrative, semantic structure, narrativism, cognitive realism.

JEL Codes: Y8

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a01

 

Artur Laska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Narracyjność teorii jako implikacja specyfiki przedmiotu badań politologicznych

Streszczenie

Celem artykułu jest weryfikacja założenia, że zrozumienie przez człowieka otaczającej go rzeczywistości, w tym także polityki, opiera się na naturalnym dla niego konstruowaniu narracji teoretycznych. Autor wskazuje, że dotyczy to także poznania naukowego, które można potraktować za specyficzną formę twórczości opowiadającego umysłu. Reprezentując podejście dedukcyjno-nomologiczne, powiązane z interpretacją humanistyczną, udowadnia że specyfika przedmiotu badań politologicznych dodatkowo wzmacnia znaczenie narracji, jako narzędzia poznania. Przedstawioną w artykule argumentację opiera na prezentacji założeń epistemologicznych, operacjonalizacji narracji jako kategorii poznawczej i analitycznej, charakterystyce narracyjnej specyfiki polityki oraz wynikających stąd implikacji badawczych.

Słowa kluczowe: narracja, dyskurs, narracja polityczna, teoria polityki, badania politologiczne.

Kody JEL: Y8

The narrative nature of the theory as an implication of the specificity of the subject of political science research

Abstract

The aim of the article is to verify the assumption that human understanding of the surrounding reality, including politics, is based on the natural construction of theoretical narratives. The author points out that this also applies to scientific cognition, which can be treated as a specific form of creativity of the telling mind. Representing the deductive-nomological approach, related to the humanistic interpretation, he proves that the specificity of the subject of political science research additionally strengthens the importance of narration as a tool of cognition. The arguments presented in the article are based on the presentation of epistemological assumptions, the operationalization of narration as a cognitive and analytical category, the narrative characteristics of the specificity of politics and the resulting research implications.

Keywords: narration, discourse, political narrative, theory of politics, political science research.

JEL Codes: Y8

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a02

 

Piotr Borowiec

Uniwersytet Jagielloński

Wokół stosowania podejścia krytycznego do badania współczesnej polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej

Streszczenie

Dynamika przemian polityki zmusza badaczy do korzystania z różnych paradygmatów naukowych, podejść badawczych, technik, metod i metodologii. Niniejszy tekst jest refleksją nad zastosowaniem podejścia krytycznego oraz wykorzystania w większym zakresie podejścia i postawy krytycznej do badania rzeczywistości społeczno-politycznej. Częstsze wykorzystanie zasobów tego podejścia jest rozbudowaniem możliwości politologii o metody badawcze, refleksję i postawy mogące sprostać wielu problemom polskiej współczesności, w tym zaspokojenia oczekiwań zwolenników politologii stosowanej. W artykule ukazano przyczyny niewielkiego zastosowania tego podejścia w Polsce oraz argumenty za zmianą tego stanu. Uzasadniono także potrzebę częstszego przyjmowania postawy krytycznej wobec współczesnych zjawisk społeczno-politycznych.

Słowa kluczowe: podejście krytyczne, Karol Marks, nauka o polityce, neoliberalizm, kryzys społeczny.

Kody JEL: B49

On the application of critical approach to the studies of contemporary socio-political situation in Poland

Abstract

The dynamic character of political changes necessitates the use of various scientific paradigms, research approaches, techniques, methods and methodologies. The following paper constitutes a reflection on the application of critical approach and examines how the critical approach and attitude can be applied more broadly to study a socio-political situation. Making this approach more popular should help to expand the potential of political science with research methods, reflection and attitudes that can help address numerous problems of contemporary Polish situation and meet the expectations of the proponents of applied political science as well. The paper explores the reasons behind the reluctance in the use of this approach in Poland and presents arguments supporting the change in this state of affairs. The reasons why a critical stance towards contemporary socio-political phenomena should be employed more often are also provided.

Keywords: critical approach, Karl Marx, political studies, neoliberalism, social crisis.

JEL Codes: B49

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a03

 

Mirosław Karwat

Uniwersytet Warszawski

Demokracja, demokratyczny, demokratyzm jako pojęcia syndromatyczne. Tezy

Streszczenie

Demokracja, demokratyczny, demokratyzm, demokratyzacja to pojęcia syndromatyczne. Za-równo same w sobie, gdy wskazujemy kryteria definicyjne, jak i w związkach pojęć – takich jak np. demokracja liberalna czy demokratyczne państwo prawa. Syndromatyczność tych po-jęć polega na tym, że ich treść nie jest jednowymiarowa (w redukcji do sposobu wyłaniania i legitymizacji władzy, sposobu rządzenia, relacji między rządzącymi a rządzonymi), lecz okre-ślona jest przez splot charakterystyk ideologicznych, etycznych, socjoekonomicznych i praw-nych. Demokracja „przymiotnikowa” to inna jakość niż „czysta” demokracja rozumiana do-słownie, lecz i blankietowo. Znajduje to wyraz w zróżnicowanych doktrynalnie modelach demokracji. Celem artykułu jest ukazanie syndromatycznego charakteru tytułowych pojęć i me-todologicznych konsekwencji tego faktu. Narzędziem w tym zadaniu jest logiczno-semantyczna analiza zakresu i konotacji pojęćSłowa kluczowe: demokracja, demokratyczny, demokratyzm, demokratyzacja, syndrom.

Kody JEL:  Y8

Democracy, democratic, democratism, democratization as a syndromic terms

Abstract

Democracy, democratic, democratism, democratization are syndromic terms. Both in themselves, as Simple terms, when we indicate the definition criteria, and in complex terms - such as, for example, liberal democracy or the democratic state of law. The syndromic nature of these concepts lies in the fact that their content is not one-dimensional (reduced to the method of the emergence and legitimation of power, the method of governing, the relationship between the ruling and the ruled), but is determined by a combination of ideological, ethical, socioeconomic and legal characteristics. "Adjectival" democracy is a different quality than "pure" democracy understood literally, but also in blank form. This is reflected in the doctrinally diverse models of democracy.

Keywords: democracy, democratic, democratism, democratization, syndromic.

JEL Codes: Y8

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a04

 

Jerzy Szczupaczyński

Uniwersytet Warszawski

Między polityką a ideologią. Koncepcja corporate citizenship jako nowy paradygmat CSR

Streszczenie

W artykule poddano krytyce koncepcję corporate citizenship, która w literaturze poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu jest traktowana jako wpływowy projekt teoretyczny, nawiązujący do antypozytywistycznego paradygmatu wiedzy naukowej. Prezentowane argumenty krytyczne dotyczą trudności w stosowaniu dwóch kategorii: pojęcia korporacyjnego „obywatelstwa” oraz zapożyczonej od Jȕrgena Habermasa koncepcji dyskursu. Sygnalizowany jest kontrfaktyczny charakter przyjmowanych założeń, a także nieuwzględnianie politycznych i gospodarczych sprzeczności globalnego świata. Celem badawczym artykułu jest falsyfikacja kluczowego twierdzenia koncepcji corporate citizenship, dotyczącego roli ponadnarodowych korporacji w krajach słabo rozwiniętych, polegającej na wspomaganiu rozwoju instytucji demokratycznych i upowszechniania praw politycznych, socjalnych i obywatelskich.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, corporate citizenship, dyskurs, demokracja deliberatywna.

Kody JEL: F54, F55, J83, M14, N30, 019, P16, P48

Between politics and ideology. The concept of corporate citizenship as a new CSR paradigm

Abstract

The article criticizes the concept of corporate citizenship, which is treated in the literature on CSR as an influential theoretical project referring to the anti-positivist paradigm of scientific knowledge. The critical arguments presented relate to difficulties in using two categories: the concept of corporate citizenship and the discourse concept borrowed from the Habermas’s theory. The counterfactual nature of the assumptions is signaled, as well as disregarding political and economic contradictions of the global world. The research goal of the article is to question the key theorem on taking over the responsibility of transnational corporations in underdeveloped countries, consisting in supporting thc development of democratic institutions and dissemination of political, social and civil rights.

Keywords: corporate social responsibility, corporate citizenship, discourse, deliberative democracy.

JEL Codes: F54, F55, J83, M14, N30, 019, P16, P48

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a05

 

Brygida Kuźniak, Piotr Obacz

Uniwersytet Jagielloński

Narracja politologiczno-prawnicza: problemy, wyzwania, szanse. Garść uwag na przykładzie prac badawczych z pogranicza politologii oraz prawa międzynarodowego publicznego

Streszczenie

Na przykładzie prac badawczych z pogranicza nauki o polityce i prawa międzynarodowego publicznego, autorzy rozpatrują problemy, wyzwania i szanse, jakie stoją przed wspólną politologiczno-prawniczą narracją naukową. Celem artykułu jest pobudzenie dyskusji nad możliwościami politologiczno-prawniczych badań w Polsce oraz nad możliwościami sformułowania spójnej wspólnej narracji. Wywód opiera się na założeniu, zgodnie z którym integracja metod i technik badawczych, perspektyw i teorii, wiedzy politologicznej i prawniczej oraz synergia narracji, obecnych na gruncie wskazanych dyscyplin, zwiększą ich potencjał naukowy, potencjał eksplanacyjny. Wśród pięciu głównych wniosków ze swoich doświadczeń i rozważań autorzy wskazują m.in., że: politologiczno-prawnicza narracja ma szansę w pełni rozwinąć się jedynie w warunkach konsekwentnej, zinstytucjonalizowanej współpracy między przedstawicielami obu dyscyplin; politolodzy i prawnicy muszą być świadomi transgeniczności ich dyscyplin; wspólna politologiczno-prawnicza narracja musi być ugruntowana w uzasadnionym merytorycznie i metodologicznie planie badawczym, musi dotyczyć ustaleń empirycznych i/lub teoretycznych będących rezultatem wspólnych badań oraz musi być uznana za logiczną konsekwencję akceptacji komplementarności dyscyplin nauk społecznych.

Słowa kluczowe: metodologia, narracja, politologia, prawo, prawo międzynarodowe publiczne.

Kod JEL:  C18, D72, F59, K30, K33

Political Science-Legal Narrative: Problems, Challenges, Opportunities. Some Remarks by the Example of Research from the Borderline of Political Science and Public International Law

Abstract

By the example of research from the borderline of political science and public international law, the authors examine problems, challenges and opportunities facing common political science-legal scientific narrative. The aim of this article is to stimulate discussion on opportunities for political science-legal research in Poland, as well as on opportunities for formulating coherent common narrative. The argumentation is based on the assumption, according to which integration of research methods and techniques, perspectives and theories, political science and legal knowledge, and synergy of narratives, present in indicated disciplines, could increase their scientific potential, explanatory potential. Among five main conclusions from their research experiences and considerations, the authors claim i.a. that: political science-legal narrative has a chance to fully develop only in the conditions of consequent, institutionalized cooperation between representatives of both disciplines; political scientists and legal scholars must be aware of transgenicity of their disciplines; common political science-legal narrative must be grounded in substantively and methodologically justified research plan, it must relate to empirical and/or theoretical findings being the result of common research, and it must be recognized as logical consequence of acceptance of complementarity of social sciences’ disciplines.

Keywords: law, methodology, narrative, political science, public international law.

JEL Codes:  C18, D72, F59, K30, K33

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a06

 

Mirosław Dobrzyński

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Narracja o przyszłości

Streszczenie

Autor artykułu przez przekrojową analizę najbardziej znanych opracowań dotyczących prognoz nad przewidywaną przyszłością ludzkości i aktualnej cywilizacji, dokonał metateoretycznej narracji, która wskazuje na wielowymiarową istotę opisywanych problemów. Jednocześnie za pomocą własnych komentarzy w połączeniu z przykładami z m.in. prac L.R. Browna, raportów Klubu Rzymskiego czy rodzimego Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus autor podjął próbę ukształtowania poglądu, że właściwie wiemy wszystko, co trzeba zrobić, ale można odnieść wrażenie, że działamy niezgodnie ze stanem wiedzy, bo nadal powtarzamy te same błędy dotyczące rozwoju jakościowego człowieka, wykorzystania zasobów naturalnych, a tym bardziej ochrony ekosystemu. W podsumowaniu autor nakreślił alternatywne prognozy rozwoju nowego ładu społecznego i gospodarczego.

Słowa kluczowe: narracja metateoretyczna, prognozy w politologii, nowy ład społeczno-gospodarczy.

Kody JEL: F5

A narration about a future

Abstract

The author of the article, through a cross-sectional analysis of the most famous studies on forecasts about the predicted future of humanity and the current civilization, makes a Meta theoretical narrative that indicates the multidimensional essence of the described problems. At the same time, through own comments in conjunction with examples from incl. the work of L.R. Brown, the Reports of the Club of Rome or the Polish Committee of Prognoses Polska 2000 Plus, the author shapes the view that we actually know everything that needs to be done, but one can get the impression that we are acting contrary to this knowledge, because we continue to repeat the same mistakes regarding human qualitative development and the use of natural resources and even more so to protect the ecosystem. In conclusion, the author outlines alternative forecasts for the development of the new socio-economic order.

Keywords: meta theoretical narrative, forecasts in political science, new socio-economic order.

JEL Codes: F5

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a07

 

Wojciech Kostecki

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Orwell się nie mylił. Metafory, polityka i politologia raz jeszcze

Streszczenie

Badanie, dlaczego politycy przejawiają skłonności do ubarwiania opisu rzeczywistości i próby uporządkowania dorobku śledzących tę działalność badaczy to domena wciąż daleka od wyeksploatowania, choć liczne wątki stale się w niej powtarzają. Obserwacje i rady zawarte w eseju George'a Orwella Polityce and the English Language [Polityka i język angielski] z 1946 r. stają się coraz bardziej aktualne. W analizach należy jednak odróżniać „metaforę” jako metakategorię określonej dziedziny wiedzy od metafor w postaci konstrukcji „społeczeństwo jako”. Podążając za potrójną logiką współczesnej polityki: władzy, zysku i tożsamości i wzorując się na głęboko już osadzonym pojęciu „anarchofilii” należałoby ukuć trzy „wielkie metafory” i włączyć je do dzisiejszej nauki o polityce: powerfilia – dla opisu dążenia do władzy; profitofilia – dla opisu pogoni za zyskiem; wspólnotofilia – dla opisu radykalnej walki o tożsamość.

Słowa kluczowe: George Orwell, język polityki, metakategorie, działania polityczne, wielkie metafory.

Kody JEL:  Y9

Orwell was right: Metaphors, politics and political science revisited

Abstract

Studying why politicians show a tendency to colour the description of reality and try to organize the achievements of researchers following this activity is a domain that is still far from being exploited. However, numerous threads are repeated continuously in it. The observations and advice contained in George Orwell's 1946 essay Politics and the English Language are becoming more relevant nowadays. In the analysis, however, it is necessary to distinguish "metaphor" as a meta category of a specific field of knowledge from metaphors in the form of the construction "society as". Following the threefold logic of contemporary politics: power, profit and identity, and modelling on the already deeply rooted notion of "anarchophilia", three "great metaphors" should be forged and included in today's science of politics: powerphilia – to describe the pursuit of power; profitophilia – to describe the purpose of profit; communityphilia – to describe a radical struggle for identity.

Keywords: George Orwell, the language of politics, metacategories, political actions, great metaphors.

JEL Codes: Y9

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a08

 

Nancy E. Wright

Scholarship on United Nations Peace Operations. The Case for Dissolving Dichotomies of Time, Place, and Disciplines

Abstract

Scholarly literature on United Nations (UN) peace operations has increased both in volume and complexity since the first peacekeeping mission was implemented shortly after the UN’s creation. Early scholarship focused on efforts to build a conceptual and theoretical framework for peacekeeping; later studies assessed the successes and failures of individual missions. Throughout the Cold War era, both peace operations and studies of them focused on interstate conflicts, albeit with acknowledgment of internal dimensions. With the end of the post-Cold War era, both a short-lived optimism about new peacekeeping possibilities, coupled with a normative shift from a focus on sovereignty to the inclusion of human rights protection and post-conflict peacebuilding, led UN peace operations into complex situations with equally complex mandates, and complications that frustrated the overall effectiveness sought in the absence of superpower gridlock. This brief conceptual article highlights a selected few studies of UN peace operations that took place both during and after the Cold War era to illustrate that the dichotomies of Cold War and post-Cold War time periods, as well as the distinction between interstate and intrastate conflicts, is not as salient to the conflicts as it is often deemed, and in fact may obscure other characteristics of peace operations more important to valuable analyses.

Keywords: United Nations peace operations, international security, peacebuilding, conflict resolution.

JEL Codes: Y8

Piśmiennictwo naukowe na temat operacji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Argumenty na rzecz przełamywania dychotomii czasowych, miejscowych i dyscyplinarnych

Streszczenie

Literatura naukowa na temat operacji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) rozwinęła się zarówno pod względem ilościowym, jak i swej złożoności, odkąd przeprowadzono pierwszą misję pokojową niedługo po utworzeniu ONZ. Wczesne piśmiennictwo skupiało się na próbach budowy konceptualnych i teoretycznych zrębów peacekeepingu; późniejsze badania dążyły do oceny sukcesów i porażek poszczególnych misji. W okresie zimnej wojny zarówno same operacje pokojowe, jak i studia nad nimi skupiały się na konfliktach międzypaństwowych, aczkolwiek przy zachowaniu odniesienia do wymiaru uwarunkowań wewnętrznych. Wraz z końcem zimnej wojny, krótkotrwały optymizm dotyczący nowych możliwości w zakresie utrzymywania pokoju, połączony z normatywnym przesunięciem z zainteresowania suwerennością do zainteresowania implementacją praw człowieka i budowaniem pokoju po konfliktach, doprowadził operacje pokojowe ONZ do zawiłej sytuacji, pełnej wymagających wyzwań i trudności, które podważyły ogólną efektywność tego rodzaju operacji, a której upatrywano w braku obecności dawnego klinczu między supermocarstwami. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane badania nad operacjami pokojowymi ONZ, przeprowadzonymi w trakcie zimnej wojny i po niej, a jego celem jest zilustrowanie faktu, że dychotomie między okresem zimnej wojny i czasem pozimnowojennym oraz między konfliktami międzypaństwowymi i wewnątrzpaństwowymi, nie są aż tak istotne, jak często się sądzi i mogą w istocie przesłaniać inne cechy operacji pokojowych, ważne z perspektywy analiz naukowych.

Słowa kluczowe: operacje bezpieczeństwo międzynarodowe, budowanie pokoju, pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozstrzyganie konfliktów.

Kody JEL: Y8

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a09

 

M’hammed BELARBI

Cadi Ayyad University, Morocco

Narratives of public policies and logics of power in a hybrid context: the case of Morocco

Abstract

Instead of focusing on the question of the validity of the transfer of the theoretical apparatus between the North and the South, in this contribution we aim to enrich the analysis of public policies through reflection around the narratives of public action in Morocco. The argument of this article is that the narrative of public policy in a hybrid context can be a resource used by actors and stakeholders as well as it provides the structure in which the action is circumscribed. In this sense, the COVID-19 crisis was a godsend to push the political game more towards an apolitical logic.

Keywords: public policy narrative; hybrid context; logics of power; social cohesion; COVID-19.

JEL Codes:  L38

Narracje polityk publicznych i logiki władzy w kontekście hybrydowym: przypadek Maroka

Streszczenie

Niniejsze opracowanie ma na celu wzbogacenie analiz polityk publicznych przez refleksję na temat narracji polityk publicznych w Maroku, pomijając kwestię zasadności przenoszenia aparatu teoretycznego z Północy na Południe. Zgodnie z tezą niniejszego artykułu, w kontekście hybrydowym narracja polityki publicznej może być zasobem, wykorzystywanym przez zainteresowane podmioty, jak również zakreślać strukturę określonych działań. W tym sensie, kryzys związany z pandemią COVID-19 jest zbawienny w zakresie reorientacji gry politycznej na bardziej apolityczną logikę.

Słowa kluczowe: COVID-19, kontekst hybrydowy, logika władzy, narracja polityki publicznej, spójność społeczna.

Kody JEL: L38

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a10

 

Anna Bączkowska

Uniwersytet Gdański

Tematyka koronawirusa w polskiej prasie online – badanie korpusowe

Streszczenie

Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule była analiza tekstów związanych z tematyką koronawirusa opublikowanych przez „Gazetę Wyborczą”, tj. polską gazetę opiniotwórczą. Zastosowano metodologię językoznawstwa korpusowego, która pozwala przeprowadzić analizę ilościową dużych zbiorów danych (korpusów językowych). Metodologia ta jest używana w językoznawstwie, jednak – jak pokazuje niniejsza analiza – można ją z powodzeniem zastosować do badań ilościowych dyskursu prasowego i politycznego. Dane analizowane były automatycznie przez programy komputerowe opracowane dla języka polskiego (Korpusomat) oraz przez narzędzia dostępne w systemie Sketch Engine, które pozwalają analizować dane w języku angielskim. Przeprowadzona analiza wykazała, że w publikacjach prasowych w marcu i kwietniu koncentrowano się głównie na opisie wirusa i konsekwencjach zakażenia (hospitalizacja), natomiast artykuły publikowane między majem a lipcem zawierają informacje o potencjalnych szczepionkach i – w przeciwieństwie do faktów – podkreślają malejący trend zachorowań.

Słowa kluczowe: korpusy językowe, dyskurs prasowy, dyskurs polityczny, koronawirus, polska prasa opiniotwórcza.

Kody JEL: C8, I1

The theme of coronavirus in Polish online press – a corpus-assisted study

Abstract

The aim of the study presented in this paper was to analyse how the topic of coronavirus was described by the Polish quality newspaper “Gazeta Wyborcza” in the period between the 1st of March and the 12th of July 2020, i.e. the day of presidential elections in Poland. The methodology used in the investigation follows a corpus-assisted analysis, which allows one to conduct a quantitative study of large collections of data (language corpora). The methodology is typically used in linguistics, yet the study shows that it can be successfully employed in a quantitative analysis of press and political discourse. The data were analysed automatically by computer software dedicated to Polish language (Korpusomat) and by tools available in the Sketch Engine system that allow one to examine English language data. The study demonstrates that the theme of coronavirus presented in March and April focused largely on the description of the virus and the consequences of being infected (hospitalization), whilst the articles published between May and July contain more information about possible vaccines and, contrary to facts, they emphasise a declining trend in morbidity rates.

Keywords: language corpora, press discourse, political discourse, coronavirus, Polish quality press.

JEL Codes: C8, I1

DOI: doi.org/10.34765/sp.0420.a11

 

Nr 3(64)/2020

Paweł Bielawski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Bunt przeciwko jednobiegunowemu światu, czyli antykolonializm „z prawa”. Perspektywa Nowej Prawicy Alaina de Benoist

Streszczenie

Tematem artykułu jest koncepcja „prawicowego trzecio-światyzmu”, autorstwa Alaina de Benoist. Lider ruchu Nowej Prawicy stwierdza, że Europa jest de facto (kulturową) kolonią Stanów Zjednoczonych, uważa że sojusz z USA nie leży w jej interesie. Jest zwolennikiem sojuszu Europy i Trzeciego Świata. Jego zdaniem zarówno Europa, jak i Trzeci Świat, mogłyby skorzystać na takim układzie, gdyż tylko ich połączony potencjał umożliwiłby zakończenie dominacji USA. W artykule omówiono genezę współczesnej, amerykańskiej tożsamości, przeprowadzono krytykę jednobiegunowego modelu globalizacji i zaproponowano nowy model relacji Europa-Trzeci Świat.

Słowa kluczowe: kolonializm, dekolonizacja, Nowa Prawica, GRECE, Trzeci Świat.

Kody JEL: Z13

Revolt against the unilateral world – anti-colonialism ‘from the Right’. The perspective of Alain de Benoist’s New Right

Abstract

The topic of the article is the concept of ‘Right-wing Third-worldism’ by Alain de Benoist. The leader of the New Right movement states that Europe is in fact a (cultural) colony of the United States. He believes that an alliance with the USA is not in Europe’s best interest. He is an advocate of a Europe-Third World alliance. In his view, both Europe and the Third World could benefit from such an agreement, as only their combined potential could enable to end the domination of USA. The text outlines the genesis of the contemporary, American identity, the critique of the unilateral model of globalisation and an alternative model of Europe-Third World relations.

Keywords: colonialism, de-colonisation, new right, GRECE, Third-world.

JEL: Z13

DOI: doi.org/10.34765/sp.0320.a01

 

Marek Delong

Politechnika Rzeszowska

Konferencja Episkopatu Polski wobec lustracji duchowieństwa

Streszczenie

W artykule przedstawiono stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii lustracji duchowieństwa, która pojawiła się w polskiej debacie publicznej w związku
z oskarżeniami o współpracę niektórych duchownych ze służbami komunistycznymi. Problem lustracji duchowieństwa został wywołany głównie przez sprawę arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Postawa Kościoła hierarchicznego wobec problemu lustracji duchowieństwa spotykała się z nieraz z bardzo krytyczną oceną. Nie brakuje opinii, że sprawa nie została wyjaśniona do końca i właściwie. W publikacji zastosowano podejście i metody badawcze właściwe dla nauk o polityce i administracji, w tym analizę źródeł, analizę systemową oraz metodę genetyczno-historyczną.

Słowa kluczowe: lustracja, Episkopat Polski, Służba Bezpieczeństwa.

Kody JEL: Z12

Polish Bishops’ Conference and lustration of clergy

Abstract

This paper attempts to analyse the stance of the Polish Bishops’ Conference on the subject of lustration of clergy. The issue emerged in Polish public debate, due to allegations that certain clergymen co-operated with communist secret service. In the after-war period, the Polish Church was a subject of repressions and advanced surveillance from the Security Service functionaries. The issue of lustration of clergy emerged mainly in connection with the case of archbishop Stanisław Wielgus. The research approach and methods appropriate to political and administrative sciences were used, including source analysis, system analysis and a genetic-historical method. The stance of Polish Church hierarchy towards the lustration of clergy was often criticised. There are many opinions implying that the problem was not clarified entirely and properly.

Keywords: lustration, Polish Bishops’ Conference, Security Service.

JEL Codes: Z12

DOI: doi.org/10.34765/sp.0320.a02

 

Kateryna Derhachova

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Model społeczno-polityczny ukraińskiego państwa narodowego

Streszczenie

Współczesne państwo Ukraińskie jest oparte na wielowiekowej idei stworzenia niezależnego politycznie, wolnego, demokratycznego i socjalnego państwa prawa. Razem z rozwojem Ukrainy, rozwinęły się organizacje polityczne. W maju 2009 r. pod pomnikiem Tarasa Szewczenko przedstawiciele partii politycznej „Svoboda”, przedstawili wizję Narodowej Konstytucji Ukrainy. Pojawienie się tego projektu oznacza przejście od rewolucyjnego nacjonalizmu do kształtowania państwowości. Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza ustroju państwowego współczesnej Ukrainy i myśli politycznej partii nacjonalistycznych na przykładzie partii politycznej „Svoboda”.

Artykuł koncepcyjny.

Słowa kluczowe: Ukraińskie państwo narodowe, Konstytucja, nacjonalizm, Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”.

Kody JEL: E10

The social and political model of the Ukrainian as nation country

Abstract

The modern Ukrainian country is based on the centuries-old popular idea of creating an independent, conciliar, free, democratic, fair, legal and social state. Along with the development of Ukraine as a country, social-educational and political nationalist organizations also developed. In May 2009 political party "Svoboda", under the guidance of a professor of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Doctor of Law Alexander Shevchenko presented their vision of the National Constitution of Ukraine. The appearance of this draft marks the transition from revolutionary liberation nationalism to the forming state. The purpose of the article is a comparative analysis of the political system of modern Ukraine and in the political thought of nationalist parties, using the example of the political party “Svoboda”.

Conceptual article.

Keywords: Ukrainian nation state, the Constitution, nationalism, the All-Ukrainian Union “Svoboda”.

JEL Codes: E10

DOI: doi.org/10.34765/sp.0320.a03

 

Iga Kleszczyńska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Analiza roli Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym podczas prezydentury Donalda Trumpa

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza roli Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym podczas prezydentury Donalda Trumpa. Ze względu na zamierzone rozważania, w hipotezie artykułu przyjęto, że amerykańskie przywództwo w sprawach światowych podczas prezydentury Donalda Trumpa jest osłabione przez strategiczne założenia polityki zagranicznej oraz zagranicznej polityki gospodarczej. W artykule zamieszczono cztery najważniejsze pytania badawcze, które wskazują na znaczenie roli i pozycji USA w systemie międzynarodowym w ujęciu historycznym, analizę założeń strategicznych polityki zagranicznej Donalda Trumpa, amerykańskiej koncepcji obronnej i sieci sojuszniczej oraz głównych założeń strategii zagranicznej polityki gospodarczej.

Słowa kluczowe: liberalny porządek światowy, polityka zagraniczna USA, globalne przywództwo, Donald Trump, polityka handlowa, bezpieczeństwo międzynarodowe.

Kody JEL:  E10

The concepts of American foreign policy during the presidency of Donald Trump . Review of the allied military and economic assumptions

Abstract

The purpose of this science article is to analyze the role of the United States in the international system during the presidency of Donald Trump. Due to the above considerations, the hypothesis of the article indicates that American leadership in world affairs during the presidency of Donald Trump is weakened due to the strategic foreign policy and foreign economic policy’ assumption. The article distinguishes four of the most important research questions that points the importance of the role and position of the U.S. in the international system in historical terms, an analysis of Donald Trump's strategic foreign policy priorities, the American defense concept and the allied network, and the main assumptions of the foreign economic policy strategy.

Key words: world liberal order, U.S. foreign policy, global leadership, Donald Trump, trade policy, international security.

JEL Codes:  E10

DOI: doi.org/10.34765/sp.0320.a04

 

Zbigniew Klimiuk

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

Metody finansowania koniunktury gospodarczej w Niemczech. Polityka pieniężno-walutowa Banku Rzeszy w latach 1929- 1939 (część II)

Streszczenie

W artykule przeanalizowano politykę pieniężno-walutową Banku Rzeszy w latach 1929-1939 ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego podwójną rolę w tym okresie: jako źródło pieniądza, z którego finansowano potrzeby skarbu oraz najskuteczniejszy czynnik oddziaływania na rynek pieniężny i skarbowy. Głównym zadaniem polityki pieniężnej i walutowej Banku Rzeszy było przywrócenie zaufania do marki niemieckiej (Reichsmrek, RM) i utrzymanie jej kursu na poziomie parytetu. Chodziło przede wszystkim o zaufanie zagranicznych sfer finansowych, bowiem krajowe nie odgrywały żadnej roli na skutek dewastacji kapitalizacyjnej dokonanej przez hiperinflację. Plan Dewesa stworzył możliwości napływu zagranicznych kapitałów, które dostarczały dewiz będących prawnym zabezpieczeniem emisji not Banku Rzeszy. W dniu 15.06.1939 r. kanclerz Rzeszy podpisał nową ustawę o niemieckim Banku Rzeszy. Akt ten był wyrazem zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach w Niemczech w poglądach na rolę banku centralnego.

Słowa kluczowe: Niemcy, Bank Rzeszy, polityka pieniężna, wierzyciele zagraniczni, koniunktura gospodarcza.

Kody JEL: E52, E58, F31, F32, N14

Methods of financing the real economy in Germany. Reichsbank’s Monetary and foreign exchange policy in the period 1929-1939

Abstract

The article analyzes the monetary and foreign exchange policy of the Reichsbank in the period 1929-1939 with particular attention given to the bank’s dual role in this period: as a source of money used to finance the state treasury’s needs and as the most effective actor affecting the money market and treasuries’ market. The main task of the Reichsbank’s monetary and exchange rate policy was to restore confidence in the German currency (the Reichsmark) to maintain its exchange rate at the level of parity. The main objective of such a policy was to gain and maintain the trust of foreign financial circles, since domestic ones did not play any role because of the devastation of capital caused by hyperinflation. Dewes' plan created the possibility of an inflow of foreign capital, which provided foreign exchange serving as legal collateral for the issuance of the Reichsbank’s notes. On June 15, 1939, the Reich’s Chancellor signed a new act on the Germany’s Reichsbank. This act was an expression of changes that have taken place in the previous years in Germany concerning the views on the central bank’s role.

Keywords: Germany, Reichsbank, monetary policy, foreign creditors, economic condition.

JEL Codes: E52, E58, F31, F32, N14

DOI: doi.org/10.34765/sp.0320.a05

 

Andrzej Michalak

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Początki instytucjonalizacji socjologii niemieckiej a profesjonalizacja badań społecznych

Streszczenie

Zasadniczym celem artykułu jest analiza przyczyn powołania Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego w 1909 r. oraz splotu okoliczności poprzedzających pierwszy kongres we Frankfurcie nad Menem, który odbył się rok później. Według autora tekstu zasadniczym źródłem procesu instytucjonalizacji socjologii niemieckiej było dążenie przez Maksa Webera do profesjonalizacji badań społecznych w Niemczech. Mimo iż nie był inicjatorem powołania towarzystwa to dzięki niemu przebieg instytucjonalizacji socjologii został ukierunkowany merytorycznie i trwa do dziś. Główne wnioski wyprowadzone zostały na podstawie analizy materiałów archiwalnych dokumentujących omawiany temat. Ponadto dokonano przeglądu literatury przedmiotu pod kątem analizowanego problemu.

Słowa kluczowe: socjologia niemiecka, instytucjonalizacja socjologii, historia socjologii, profesjonalizacja wiedzy.

Kody JEL: A13, A14, J24, N01

The roots of the institutionalization of German sociology and  the professionalization of the social research

Abstract

The main purpose of the article is to analyze the reasons for the establishment of the German Sociological Society in 1909 and the coincidence of the events preceding the first congress in Frankfurt am Main, which took place a year later. According to the author of the text, the main source of the institutionalization process of German sociology was Max Weber's pursuit of the professionalization of social research in Germany. Although he was not the initiator of the establishment of the society, thanks to him the course of institutionalization of sociology was factually oriented and continues to this day. The main conclusions were derived from the analysis of archival materials documenting the discussed topic. In addition, the available literature on the subject was reviewed in terms of the problem being analyzed. Thanks to this, condensation was possible in one text and source knowledge, but also outside the source.

Słowa kluczowe: German sociology, institutionalization of sociology, history of sociology, professionalization of knowledge.

JEL codes: A13, A14, J24, N01

DOI: doi.org/10.34765/sp.0320.a06

 

Tomasz Waśkiel

Uniwersytet Wrocławski

Central Asia as a region? Analysis of the regional elites discourse

Abstact

The aim of the article is to present the approach of Central Asian elites to the region. The analysis was based on the statements and the official documents defining foreign policy strategies. Discourse analysis was the main research tool, semantic fields analysis was used for the statements’ categorization.

I argue that the Central Asian presidents use the term Central Asia and identify with the region. Nonetheless, their narratives about the region differ significantly and do not form one consistent representation. There is no agreement at the level of defining the fundamental challenges that the region is facing, as well as choosing forms of cooperation within the region.

Keywords: Central Asia, regionalization, region, discourse analysis.

JEL Codes: F59

Azja Centralna jako region? Analiza dyskursu regionalnych elit

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie podejścia centralnoazjatyckich elit do kwestii regionu. Rozważania oparta na wystąpieniach oraz kluczowych dokumentach definiujących strategie polityki zagranicznej. Analiza dyskursu była podstawowym narzędziem badawczym, analiza pól semantycznych posłużyła do kategoryzacji wypowiedzi.

Autor argumentuje, że centralnoazjatyccy prezydenci używają terminu Azja Centralna i identyfikują się z regionem. Niemniej jednak ich narracje na temat regionu różnią się w znacznym stopniu i nie tworzą jednego spójnego obrazu. Brakuje zgody w zakresie determinowania podstawowych wyzwań, jakie stoją przed regionem oraz wyboru form współpracy regionalnej.

Słowa kluczowe: Azja Centralna, regionalizacja, region, analiza dyskursu.

Kody JEL: F59

DOI: doi.org/10.34765/sp.0320.a07

 

J. Paweł Gieorgica

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Konflikt międzypokoleniowy czy kolejny rozdział wojny polsko-polskiej?

Streszczenie

W artykule autor stara się uzyskać głębszy wgląd w przyczyny zbliżającej się kumulacji konfliktu międzygeneracyjnego w Polsce. Buduje swoje uwagi przez krytyczne odniesienie do tez zawartych w monografii naukowej na ten temat. Ukazanie się pracy pt. Niewidzialna wojna międzypokoleniowa (red. G. Nowacki, E. Dąbrowska-Prokopowska, Wydawnictwo UwB, 2020) zbiegło się w czasie z masowymi protestami młodzieży na ulicach miast, zwłaszcza kobiet domagających się m.in. szerszego dostępu do aborcji i praw wolnościowych. Stan tzw. wojny kulturowej w katolickiej Polsce ma swoje głębsze źródła, ktore tkwią głównie w konflikcie wartości między nowym pokoleniem liberalnie nastawionej młodzieży a tradycyjno-konserwatywną większością społeczeństwa, reprezentowanego przez władze zdominowane przez jedną partię o orientacji prawicowo-autorytarnej. Obecny układ sił charakteryzuje się, oprócz wymiaru demograficznego, silnym wyrazem politycznym. Młodzież ma małe możliwości zarówno artykulacji swoich potrzeb, jak i reprezentacji swoich interesów w systemie władzy w państwie. Sposób rozwiązania konfliktu, formy zażegnania kryzysu będą miały kluczowe znaczenie dla budowy strategii dalszego rozwoju kraju w okresie po ustąpieniu stanu epidemii oraz wyniku kolejnych wyborów.

Słowa kluczowe: konflikt społeczny, nowe pokolenia, rozwiązywanie konfliktów, migracja, socjologia ekonomiczna.

Kod JEL: D74, J15, O15, Z1

An Intergenerational Conflict or a Subsequent Chapter of the “Poland Against Poland War”?

Abstract

The presented here in review article constitutes an attempt to provide a more in-depth view as to causes of the emerging cumulation of the intergenerational conflict that appears to be taking place in Poland. The Autor’s thesis contained within are built through an reference to thesis presented in the monographic work titled “The invisible intergeneration war” (eds. G. Nowacki, E. Dąbrowska-Prokopowska, Publishing House UwB 2020), which was published contemporaneously to the mass protests an social unrests of the young generation, particularly young women, that were demanding a broader access to abortion and respect for their human rights. The so called “state of cultural war” that appears to be taking place in catholic Poland has deeper roots, that are imbedded in the conflict of values that are ascribed to by the younger, more liberal generation, and the majority of older, more traditional and conservative, generations, which is represented by the right-wing, authoritarian government led by one party. Due to the current ruling system the young generation has a very limited opportunities to articulate its points of view and the express and stand for its own interests as population and as equal participants in the state ruling scheme. The way of resolution of what appears to be an unavoidable confrontation and what happened in the aftermath of the crisis will have a significant impact on the future of Poland following the end of the pandemic and the results of the 2023 elections.

Keywords: Social Conflict, New Generations, Conflict Resolution, Migration, Economic Sociology.

JEL Codes: D74, J15, O15, Z1

DOI: doi.org/10.34765/sp.0320.a08

 

Nr 2(63)/2020

Adam R. Bartnicki

Uniwersytet w Białymstoku

Władza w Rosji – logika samorekonstrukcji systemu

Streszczenie

Potencjał i społeczne przyzwolenie na zmiany w Rosji zostały wyczerpane już w 1993 r. Kolejne lata przynoszą coraz większą i coraz bardziej jawną kontynuację rozwiązań z przeszłości. Pewne specyficzne uwarunkowania przywództwa władzy są rzecz jasna typowe dla każdego systemu politycznego, w tym artykule chodziło jednak o podkreślenie czynników, które wpływały na polityczną pozycję przywódcy, a także tych, które przesądziły o klęsce „projektu demokratycznego” w Rosji. W tym kontekście szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania historyczno-kulturowe, cechy osobowościowe prezydenta oraz spuściznę czasów komunistycznych. Ta ostatnia kwestia była kluczowa z punktu widzenia budowy systemu quasi-autorytarnego i autorytarnego (po 2000 r.). Pewnym paradoksem rosyjskiej rewolucji lat 90. było to, że w walce „starego” i „nowego” zarówno władza, jak i elity, walczyły o przeniesienie do nowej Rosji jak największej liczby rozwiązań z ZSRS. Rosja miała być zreformowaną kontynuacją państwa komunistycznego pozbawioną jedynie kilku istotnych wad dawnego systemu. Polityczne zmiany w latach 1991-1993 nie skruszyły prawdziwych fundamentów życia politycznego ZSRS. W znacznym stopniu były więc tylko mniej lub bardziej udaną adaptacją istniejącego systemu do zmieniających się realiów. Tym samym wiele elementów składowych Rosji było jedynie prostą kontynuacją tradycji i rozwiązań sprzed 1991 roku.

Słowa kluczowe: Rosja, autorytaryzm, Putin.

Kody JEL: N4

Power in Russia – the logic of self-reconstruction of the system

Abstract

In Russia potential for “change” and its social acceptance by the year 1993 have long since expired. The following years mark a stronger and more open “continuity” – that is, the revival of mechanisms of the past. Each political system has, of course, it’s own specific circumstances of leadership, however, this article intended to display those factors, which played a crucial role in building of a political position of the leader in rule as well as those, that determined the collapse of the democratic project in Russia. In this context a special attention was given to cultural and social circumstances, president’s features of character, and the legacy of the communist regime. The last question played a crucial role first in building of a semi-authoritarian and later, after the year 2000, an authoritarian system. The Russian revolution of the 90’s displayed a paradox. In the struggle of the old and the new, both the state power and the elites insisted on implementing as many Soviet mechanisms in new Russia as it was possible. Russia was supposed to be a reformed continuation of the communist state free of a few flaws of the past regime. Political changes that took place between 1991 and 1993 did not shatter real foundations of the political system of the Soviet Union, and turned out to be a more or less successful adaptation of the existing system to the changing circumstances. This meant that many elements that the Russian state consisted of were merely a simple continuation of the tradition and solutions from before year 1991.

Key words: Russia, authoritarianism, Putin.

JEL Codes: N4

DOI: doi.org/10.34765/sp.0220.a01


Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Instytut Europy Środkowej w Lublinie

Potencjał rosyjskiej emigracji politycznej w procesie demokratyzacji Rosji na przykładzie państw bałtyckich

Streszczenie

Tematem badawczym niniejszego artykułu jest analiza przyczyn i charakteru migracji Rosjan, którzy w ciągu ostatniego dziesięciolecia wyjechali z Rosji z powodów ideologicznych i politycznych, i za kierunek migracji obrali Litwę, Łotwę lub Estonię. Obecnie w państwach bałtyckich, ze względu na bliskość geograficzną i krytyczny stosunek tych państw wobec Rosji, wielu rosyjskich emigrantów kontynuuje swoją działalność opozycyjną. Celem autorki jest zbadanie zasadności stwierdzenia, że działania rosyjskiej emigracji potencjalnie mogą stać się katalizatorem zmian systemowych w Rosji w przyszłości. Krytyczna analiza tematu dowodzi, że mimo dynamicznie rozwijającej się współpracy i inicjatyw podejmowanych przez emigrantów, ich efektywność jest niewielka, dlatego nie ma podstaw, by sądzić, aby za ich przyczyną miało dojść do rychłych zmian społeczno-politycznych w Rosji.

Słowa kluczowe: emigracja, państwa bałtyckie, demokratyzacja, Rosja.

Kody JEL: F22, F50

The potential of Russian political emigration in the process of democratization of Russia on the example of the Baltic States

Abstract

The main purpose of this paper is to indicate the circumstances and the character of emigration from Russia, particularly to pay attention to Russians who have left Russia for ideological and political reasons over the past decade, and have chosen Lithuania, Latvia or Estonia as a place of their residence. Currently, in the Baltic States, due to their geographical proximity and critical attitude towards Russia, many Russian immigrants have been continuing their opposition activities. The aim of the paper is to analyse if Russian emigration activities may potentially become a catalyst for systemic changes in Russia in the future. Critical analysis of the topic proves, however, that despite the dynamic cooperation development and initiatives undertaken by the emigrants, their effectiveness is low, therefore there is no reason to suppose they would lead to the imminent socio-political changes in Russia.

Keywords:  Emigration, the Baltic states, democratization, Russia.

JEL Codes: F22, F50

DOI: doi.org/10.34765/sp.0220.a02

 

Piotr Kościński

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Przyszłość propagandy w razie zmiany w najwyższych władzach Federacji Rosyjskiej

Streszczenie

Rosja pod rządami przez Władimira Putina jest państwem, w którym propaganda odgrywa szczególną rolę. Rosyjski budżet na 2020 r. przewidywał, iż nadająca na zagranicę stacja telewizyjna RT otrzyma 325 mln EUR, podczas gdy Rossija Siegodnia (w tym agencja prasowa RIA Novosti i radio Sputnik) 106 mln EUR. Wobec tak intensywnie prowadzonych rosyjskich działań propagandowych, istotne jest czy i jak będą kontynuowane w razie zmiany władzy. Przyszły kształt rosyjskiej propagandy zależy przede wszystkim od tego, kto obejmie władzę po Władimirze Putinie. Demokratyzacja Rosji może prowadzić do rezygnacji z agresywnej propagandy, dojście do władzy przedstawicieli sił skrajnie nacjonalistycznych będzie powodować jej nasilenie.

Słowa kluczowe: Rosja, Władimir Putin, propaganda, wojna informacyjna, wojna hybrydowa.

Kody JEL: Z10

The future of propaganda in the case of a change in the leadership of the Russian Federation

Abstract

Ruled by Vladimir Putin, Russia is a country where propaganda plays a special role. The Russian budget for 2020 predicted that RT television broadcasting abroad would receive 325 million euros, when Rossiya Syegodnia (including RIA Novosti news agency and Sputnik radio) 106 million. Since Russian propaganda is currently being conducted so intensively, it is important whether and how it will be continued in the event of a change of leadership. The future shape of Russian propaganda depends primarily on who will take power after Vladimir Putin. Russia's democratization may lead to the abandonment of aggressive propaganda; coming to power of representatives of extremely nationalist forces will cause its intensification.

Keywords: propaganda, Russia, Vladimir Putin, information war, hybrid war.

JEL Codes: Z10

DOI: doi.org/10.34765/sp.0220.a03

 

Karolina Ferreira Fernandes

Uniwersytet w Białymstoku

Aktywność rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego w Internecie na tle lokalnych uwarunkowań społeczno-politycznych

Streszczenie

Ostatnie dwie dekady to okres intensywnego rozwoju sieci internetowej, która zrewolucjonizowała funkcjonowanie społeczeństw i polityki. Artykuł dotyczy wpływu Internetu na kształt obecnego społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Celem prezentowanej pracy jest próba ukazania najbardziej popularnych form cyberaktywizmu w Rosji oraz prezentacja sukcesywnie wprowadzonych mechanizmów kontroli treści internetowych i działań obywatelskich.

Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, społeczeństwo obywatelskie, Internet, cyberaktywizm.

Kody JEL: D71

The online activity of Russian civil society in the context of local socio-political conditions

Abstract

The last two decades have been a period of intensive development of the Internet network that has revolutionized the functioning of societies and politics. The article concerns the impact of the Internet on the shape of current civil society in Russia. The aim of the presented work is an attempt to show the most popular forms of cyberactivism in Russia and to present mechanisms of controlling Internet content and online civic activities by authorities.

Keywords: Russian Federation, civil society, Internet, cyberactivism.

JEL Codes: D71

DOI: doi.org/10.34765/sp.0220.a04

 

Przemysław P. Damski

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Stany Zjednoczone i Kanada wobec rosyjskiej polityki w Arktyce: stan aktualny i perspektywy rozwoju

Streszczenie

Zachodzące w ostatnich latach dynamiczne zmiany w międzynarodowym układzie sił nie pozostają bez wpływu na dotychczas względnie stabilną sytuację w Arktyce. Do tamtejszych tradycyjnych graczy, tj. państw arktycznych, dołączają nowi, którzy roszczą sobie prawa do obecności na tym obszarze, licząc na udział w spodziewanych zyskach, czy to z wydobycia tamtejszych surowcow naturalnych, czy powstania nowych dróg tranzytowych. Ostatnie lata są pod tym względem wyjątkowe. Z jednej strony dochodzi do reform wewnętrznych w Rosji, która od dawna silnie zaznacza związek swojego bezpieczeństwa narodowego z suwerennością na Dalekiej Połnocy. Nabiera to szczególnego wydźwięku w kontekście międzynarodowych reperkusji po aneksji Krymu. Z drugiej strony dochodzi do tarć w obozie państw zachodnich, zarówno w kontekście stosunku do polityki zagranicznej Rosji, jak i do globalnego ocieplenia i jego konsekwencji. W artykule przeanalizowano regionalne strategie trzech państw arktycznych: Rosji, USA i Kanady. Analizę oparto na nowych dokumentach oraz wskazano możliwe drogi rozwoju aktywności tych trzech arktycznych aktorow na Dalekiej Połnocy.

Słowa kluczowe: Arktyka, Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, rywalizacja mocarstw, globalne ocieplenie.

Kody JEL: F5

United States and Ca nada towards Russia n policy in Arctic: Current situation and the prospects of development

Abstract

The dynamic changes in the international balance of power taking place in recent years, have had an impact on the hitherto relatively stable situation in the Arctic. The traditional players there, i.e. the Arctic countries, are joined by new ones who claim to be present in this area, counting on a share in the expected profits, whether from the extraction of local natural resources or the creation of new transit routes. Recent years have been especially exceptional in the manner. On the one hand, there are internal reforms in Russia, who has long strongly emphasized the link between her national security and the her sovereignty in the High North. This takes on a special overtone in the context of the international repercussions following the annexation of Crimea. On the other hand, there is a friction in the bloc of Western countries, both in the context of their attitude towards Russia’s foreign policy and of global warming and its consequences. For that reason it was decided to analyse regional strategies of three Arctic states: Russia, USA and Canada. The analysis has been based on new documents and indicate possible paths of development of the activities of these three Arctic actors in the High North.

Keywords: Arctic, United States of America, Canada, Russia, powers rivalry, global warming.

Kody JEL: F5

DOI: doi.org/10.34765/sp.0220.a05

 

Michał Maliszewski

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Stosunki Niemcy – Rosja po Merkel i Putinie

Streszczenie

Stosunki Niemcy – Rosja pozostają kluczowe dla przyszłego, nowego ładu międzynarodowego. Równie kluczowe w tych stosunkach pozostają silne umocowanie kanclerza Niemiec i prezydenta Rosji w systemach politycznych swoich krajów, a co za tym idzie – znacząca rola obecnych przywódców tych państw Angeli Merkel i Wladimira Putina. Tymczasem niezwykle dynamicznie rysuje się perspektywa zakończenia urzędowania przez oboje polityków. Zaakceptowana przez referendum w Rosji zmiana konstytucji tego kraju daje Władimirowi Putinowi możliwość sprawowania swego urzędu do 2036 r. W Niemczech z kolei nie milkną spekulacje co do możliwości zmiany decyzji kanclerz Angeli Merkel w sprawie rezygnacji z kandydowania na urząd kanclerza Niemiec w następnej kadencji, co przedłużyłoby okres jej rządów do 2025 r.

Słowa kluczowe: relacje rosyjsko-niemieckie, Angela Merkel, Władimir Putin, rola ednostki w polityce.

Kody JEL: N4

German – Russia n Relationsships after Merkel and Putin

Abstract

Germany-Russia relations remain crucial for the future new international order. Equally crucial in these relations is the strong legitimacy of the German Chancellor and the Russian President in the political systems of their countries, and thus the significant role of the current leaders of these countries, Angela Merkel and Vladimir Putin. Meanwhile, there is a very dynamic prospect that both politicians will end their positions. The change in Russia’s constitution approved by the referendum gives Vladimir Putin the opportunity to hold office until 2036. In Germany, on the other hand, speculation about the possibility of changing the decision of Chancellor Angela Merkel to resign from her candidacy for the office of German Chancellor in the next term of office, which would extend her term of office until 2025, will continue.

Keywords: german-russian relationships, Angleka Merkel, Wladimir Putin, role of the individual in politics

JEL Codes: N4

DOI: doi.org/10.34765/sp.0220.a06

 

Davut Han Aslan, Sevde Işılak

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Russia-Turkey Energy Relations after 2002: The Asymmetry of Interdependence

Abstract

This research aims to investigate Turkey and Russia's primary energy sources and the importance of its relations in the energy sector. Turkey and Russia's balance of power rely on its energy needs. Turkey's geopolitical location and Russia's rich sources make both countries essential trade partners. They both depend on each other in terms of energy. Despite the political problems, the major pipeline projects, in a growing number of fields, including nuclear power, the Turkish government and operators are developing an energy partnership with Russia, affecting both countries economically.

Keywords: Turkey, Russia, Interdependency, Bilateral Relations, Ankara, Moscow.

JEL Codes: N4

Stosunki energetyczne Rosja-Turcja po 2002 roku: Asymetria współzależności

Streszczenie

Artykuł ma na celu przedstawienie głównych źródeł zasobów energii Turcji i Rosji oraz omówienie znaczenia bilateralnych relacji tych państw w sektorze energetycznym. Równowaga sił Turcji i Rosji zależy od potrzeb energetycznych tych państw. Położenie geopolityczne Turcji i bogate zasoby surowcowe Rosji sprawiają, że oba kraje są dla siebie ważnymi partnerami handlowymi. Są od siebie również zależne energetycznie, dlatego mimo problemow politycznych, realizowane są projekty rurociągów w ramach projektów partnerstwa energetycznego Turcji i Rosji.

Słowa kluczowe: Turcja, Rosja, wspołzależność, relacje bilateralne, Ankara, Moskwa.

Kody JEL: N4

DOI: doi.org/10.34765/sp.0220.a07

 

Wojciech Marciniak

Uniwersytet Łódzki

Refleksje o historycznych reminiscencjach i podstawowych celach polityki międzynarodowej Rosji w przemówieniu Władimira Putina z 18 marca 2014 r.

Streszczenie

Rosyjska agresja na Ukrainę w 2014 r. wywołała kryzys międzynarodowy i skutkowała sankcjami Unii Europejskiej przeciw Federacji Rosyjskiej. 18.03.2014 r. w Moskwie podpisano układ o włączeniu Republiki Krym (wraz z miastem Sewastopol) do Rosji. Tego dnia prezydent Władimir Putin wygłosił przemówienie, w którym uzasadniał aneksję fragmentu terytorium Ukrainy. Odniosł się w nim także do międzynarodowej pozycji Rosji po upadku Związku Radzieckiego po kryzys ukraiński. Wydarzenia ostatnich kilku dekad Rosji wypełniły dużą część przemówienia prezydenta. Punktem odniesienia do ich interpretacji zdaje się być teza Putina z 2005 r. o upadku ZSRR jako „największej geopolitycznej tragedii XX w.”. Jego zdaniem od 1991 r. narastał konflikt państw Zachodu z Rosją, spowodowany ekspansją polityczną państw NATO (głównie USA) na Wschód. Rosja nie może zaś dać się zepchnąć na margines stosunkow międzynarodowych. Celem rosyjskiej polityki zagranicznej jest zatem odzyskanie miejsca, jakie w relacjach z Zachodem zajmował niegdyś Związek Radziecki.

Słowa kluczowe: aneksja Krymu, upadek ZSRR, polityka zagraniczna Rosji.

Kody JEL: N44

Reflections on his tori cal reminiscences and fundamental aims of Russia’s international politics in Vladimir Putin’s sp eech of 18 March 2014

Abstract

The Russian military aggression against Ukraine in 2014 triggered an international crisis and was causing the European Union’s sanctions against Russian Federation. On 18 March 2014 in Moscow the treaty on accession of the Republic of Crimea (including Sevastopol) to Russia was signed. On that day president Vladimir Putin delivered a speech, in which he justified annexation part of Ukrainian territory. He also reffered to international position of Russia since the collapse of the Soviet Union until the Ukrainian crisis. Events of the last few decades history of Russia took up a large part of the president’s speech. It seems that a referent point to their interpretation is Putin’s thesis from 2005 about the collapse of the Soviet Union as “the greatest geopolitical tragedy of the 20th century”. He claimed that since 1991 the conflict between the West and Russia has continued to grow coused a political eastward expansion of NATO countries (mainly the United States). Russia shall not be pushed to the margins of international relations. The aim of the Russian’s foreign policy is to recover a position that the Soviet Union had in relations with the West.

Keywords: the annexation of Crimea, the collapse of USSR, foreign policy of Russia.

JEL Codes: N44

DOI: doi.org/10.34765/sp.0220.a08

 

Nr 1(62)/2020

Anna Grzywacz

Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa

Promocja demokracji w polityce zagranicznej Indonezji: kontynuacja i zmiana

Streszczenie

Tematem artykułu jest promocja demokracji w polityce zagranicznej Indonezji, zaś pytanie badawcze brzmi: w jakim zakresie promocja demokracji w polityce zagranicznej ma charakter stały, a w jakim zmienny? Przyjęto założenie, że promocja demokracji ma dwojaki charakter: deklaratywny i praktyczny. W artykule zweryfikowano hipotezę stanowiącą, że zarówno w wymiarze deklaratywnym, jak i praktycznym, w polityce zagranicznej Indonezji zasadnicze zmiany zaszły w 2004 r. i od tego czasu obie te sfery charakteryzuje kontynuacja, mimo zachodzących zmian w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym państwa. Hipoteza jest weryfikowana przy użyciu dwóch metod: analizy treści oraz analizy porównawczej na przykładzie dwóch przypadków empirycznych: aktywności Indonezji na rzecz stworzenia mechanizmu ochrony i promowania demokracji i praw człowieka w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej oraz działalności w ramach Forum Demokracji na Bali.

Słowa kluczowe: polityka zagraniczna Indonezji, promocja demokracji, kontynuacja i zmiana, Forum Demokracji na Bali, ASEAN.

Kody JEL: F5

Democracy Promotion in the Foreign Policy of Indonesia: Continuity and Change

Summary

The article’s research area is democracy promotion in the Indonesian foreign policy and the research question is what are the elements of continuity and change in the Indonesian promotion of democracy? The paper assumes that promotion of democracy in the foreign policy of Indonesia is twofold: declarative and practical. The argument is that in both dimensions, declarative and practical, important changes started in 2004, and since then, both areas have been characterised by continuity, despite changes occurring in the Indonesia’s internal and external environments. Two research methods are applied: the content analysis and comparative analysis. The paper examines two empirical case studies: Indonesia’s contribution to development of the mechanism of protection and promotion of democracy and human rights in the Association of Southeast Asian Nations and Bali Democracy Forum.

Key words: Indonesia's foreign policy, promotion of democracy, continuation and change, Bali Democracy Forum, ASEAN.

JEL codes: F5

DOI: doi.org/10.34765/sp.0120.a01

 

Zbigniew Klimiuk

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

Metody finansowania koniunktury gospodarczej w Niemczech. Polityka pieniężno-walutowa Banku Rzeszy w latach 1929-1939 (część I)

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę polityki pieniężno-walutowej Banku Rzeszy w latach 1929-39 ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego podwójną rolę w tym okresie: było to źródło pieniądza, z którego finansowano potrzeby Skarbu Państwa oraz najskuteczniejszy czynnik oddziaływania na rynek pieniężny i skarbowy. Głównym zadaniem polityki pieniężnej i walutowej Banku Rzeszy było przywrócenie zaufania do marki niemieckiej i utrzymanie jej kursu na poziomie parytetu. Chodziło przede wszystkim o zaufanie zagranicznych sfer finansowych, bowiem krajowe nie odgrywały żadnej roli na skutek dewastacji kapitalizacyjnej dokonanej przez hiperinflację. Plan Dewesa stworzył możliwości napływu zagranicznych kapitałów, które dostarczały dewiz będących prawnym zabezpieczeniem emisji not Banku Rzeszy. 15 czerwca 1939 r. kanclerz Rzeszy podpisał nową ustawę o „niemieckim Banku Rzeszy”. Ustawa ta była wyrazem zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach w Niemczech w poglądach na rolę banku centralnego.

Słowa kluczowe: Niemcy, Bank Rzeszy, polityka pieniężna, wierzyciele zagraniczni, koniunktura gospodarcza.

Kody JEL: E52, E58, F31, F 32, N14

Methods of Financing the Real Economy in Germany. Reichsbank’s Monetary and foreign Exchange Policy in the Period 1929-1939

Summary

The article analyzes the monetary and foreign exchange policy of the Reichsbank in the period 1929-1939 with particular attention given to the bank’s dual role in this period: as a source of money used to finance the state treasury’s needs and as the most effective actor affecting the money market and treasuries’ market. The main task of the Reichsbank’s monetary and exchange rate policy was to restore confidence in the German currency (the Reichsmark) to maintain its exchange rate at the level of parity. The main objective of such a policy was to gain and maintain the trust of foreign financial circles, since domestic ones did not play any role because of the devastation of capital caused by hyperinflation. Dewes' plan created the possibility of an inflow of foreign capital, which provided foreign exchange serving as legal collateral for the issuance of the Reichsbank’s notes. On June 15, 1939, the Reich’s Chancellor signed a new act on the Germany’s Reichsbank. This act was an expression of changes that have taken place in the previous years in Germany concerning the views on the central bank’s role.

Key words: Germany, Reichsbank, monetary policy, foreign creditors, economic condition.

JEL codes: E52, E58, F31, F 32, N14

DOI: doi.org/10.34765/sp.0120.a02

 

Joanna Antczak

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Eksport uzbrojenia RP w latach 2013-2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego

Streszczenie

Stan bezpieczeństwa Polski stanowi pochodną rangi, jaką zarówno w bliskiej, jak i odległej perspektywie, nadają obronności władze państwa. Po zmianie systemu politycznego, bezpieczeństwo kraju uległo radykalnej zmianie. Polska została członkiem NATO i Unii Europejskiej, co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza eksportu uzbrojenia w latach 2013-2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego. Bezpieczeństwo militarne obejmuje różne działania w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w szczególności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom militarnym. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury oraz aktów prawnych, analizę danych statystycznych.

Słowa kluczowe: eksport uzbrojenia, sprzęt wojskowy, bezpieczeństwo militarne.

Kody JEL: F59

Polish Arms Exports in 2013-2018 as a Factor in Building Military Security

Summary

The state of security of Poland is a derivative of the rank that both the near and the distant perspective give defense to the state authorities. Poland’s security radically changed after adoption of the new political system. Poland became a member of the NATO and the European Union which enhanced its security. The purpose of the article was to analyze arms exports in 2013-2018 as a factor in building military security. Military security includes various activities in the area of ​​national security, in particular in the field of counteracting military threats. The literature analysis, the legal acts and analysis of statistical data have been applied as methods of the research.

Key words: export of arms, military equipment, military security.

JEL codes: F59

DOI: doi.org/10.34765/sp.0120.a03

 

Marta Nowakowska

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki – Wrocław

Kulturowa tożsamość Polaków w perspektywie bezpieczeństwa

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie poczucia bezpieczeństwa kulturowego Polaków w dobie globalizacji, która rozmywa poczucie tożsamości zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. W związku z powyższym zarówno pojęcie „patriotyzmu”, jak i „nacjonalizmu” zostały przedefiniowane, a pytanie „kim jestem?” często budzi kontrowersje. Artykuł stanowi analizę literatury z zakresu antropologii kulturowej, bezpieczeństwa kulturowego oraz kierunków pokrewnych, będąc próbą odpowiedzi na pytanie o kulturowe aspekty tożsamości Polaków i ich współczesnych postaw patriotycznych.

Artykuł koncepcyjny.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo kulturowe, tożsamość, patriotyzm, naród, etnocentryzm.

Kody JEL: Z10

Polish Cultural Identity in a Perspective of Cultural Safety

Summary

The article is about the issue of patriotic attitude in the context of cultural safety among Polish society. In the 21st century, the main threat of globalization is the loss of national identity, which is associated with a sense of building xenophobic attitudes, and a misunderstanding of the concept of patriotism, often identified with nationalism. The aim of the article is to explain patriotism as a positive value, associated with cultural relativism translated into a practical reality.

Key words: cultural safety, identity, patriotism, nation, ethnocentrism.

JEL codes: Z10

DOI: doi.org/10.34765/sp.0120.a04

 

Piotr Kościński

Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa

Powstanie i działalność przedstawicielstwa pracowników Orkla Media w Polsce

Streszczenie

W artykule przeanalizowano funkcjonowanie przedstawicielstwa pracowników Orkla Media, a potem Mecomu w Polsce. Badania oparto na relacjach osób zaangażowanych w jego powstanie i działalność oraz na dokumentach (m.in. stronie internetowej przedstawicielstwa). Instytucja, wzorowana na skandynawskich odpowiednikach, była czymś unikatowym w polskich mediach i w istotny sposób wpłynęła na funkcjonowanie dwóch spółek i kilkunastu tytułów – a do jej likwidacji doprowadziły zmiany właścicielskie. Podstawowy wniosek to stwierdzenie, że przedstawicielstwo, choć spotkało się z dużym sceptycyzmem polskiej kadry kierowniczej, odegrało pozytywną rolę w funkcjonowaniu polskich spółek Orkli i Mecomu; jego likwidacja wynikała ze zmian własnościowych, z powodu których obie spółki zostały przejęte przez zupełnie inne podmioty gospodarcze.

Słowa kluczowe: Media Regionalne, Presspublica, przedstawicielstwo pracowników, związki zawodowe.

Kody JEL: J53

The Establishment and Activity of the Representative Office of Orkla Media Employees in Poland

Summary

The article analyses the functioning of the Representation of Orkla Media Employees and then Mecom in Poland. The research is based on the accounts of people involved in its establishment and operation and on documents (including the website of the Representation). The institution, modelled on its Scandinavian counterparts, was something unique in the Polish media and had a significant impact on the functioning of two companies and a dozen or so titles - and its liquidation was led by ownership changes. The basic conclusion is that the Employee Representation, although met with great scepticism from the Polish management, played a positive role in the functioning of Polish Orkla and Mecom companies; its liquidation resulted from ownership changes, as a result of which both companies were taken over by completely different business entities.

Key words: Regional media, Presspublica, employee representation, trade unions.

JEL codes: J53

DOI: doi.org/10.34765/sp.0120.a05

 

Joanna Stepaniuk

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach

Wymiary i mechanizmy procesu integracji ukraińskich migrantek ze społeczeństwem polskim

Streszczenie

Integracja różnych grup imigrantów ze społeczeństwem polskim, w tym partycypacja migrantów w polskiej przestrzeni społeczno-kulturowej, jest jednym z kluczowych zagadnień poruszanych w literaturze przedmiotu, prowadzonych debatach publicznych i analizach naukowych. Teorie i badania na ten temat są dziś dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, która ma bezpośrednie odniesienie do praktyki społecznej, a także tworzenia polityki integracyjnej. W artykule omówiono proces integracji oraz przedstawiono jego poszczególne wymiary i mechanizmy na podstawie sytuacji ukraińskich migrantek mieszkających w Polsce.

Słowa kluczowe: integracja, kobieta-migrantka, rynek pracy, społeczeństwo polskie.

Kody JEL: J80

Dimensions and Mechanisms of the Integration Process of Ukrainian Female Migrants into Polish Society

Summary

The integration of various groups of immigrants into Polish society, including the participation of Ukrainian migrants in the Polish socio-cultural space, is one of the key issues addressed in the literature, public debates and academic analyses. Theories and research on this subject are nowadays a dynamically developing field of knowledge, which has a direct reference to social practice as well as the creation of integration policies. The paper, apart from discussing the integration process, presents its individual dimensions and mechanisms based on the situation of Ukrainian migrant women living in Poland.

Research article.

Key words: integration, migrant woman, labour market, Polish society.

JEL codes: J80

DOI: doi.org/10.34765/sp.0120.a06


Ksymena Matysek

Uniwersytet Opolski

Partnerstwo strategiczne jako doktryna i kategoria definiująca relacje polsko-amerykańskie

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest zdefiniowanie relacji polsko-amerykańskich na podstawie koncepcji partnerstwa strategicznego oraz ogólne określenie poziomu konceptualizacji relacji polsko-amerykańskich. Główną metodą zastosowaną w artykule jest analiza zawartości oraz ramowania (framing analysis). Analizą zawartości objęto programy polskich partii politycznych oraz exposé premierów i ministrów spraw zagranicznych w odniesieniu do relacji polsko-amerykańskich. Analiza programów ma ukazać stopień konceptualizacji kwestii relacji polsko-amerykańskich na poziomie partii politycznych. Programy stanowią emanację ideowego i programowego profilu partii.

Słowa kluczowe: partnerstwo strategiczne, Polska, Stany Zjednoczone, polityka zagraniczna, stosunki międzynarodowe.

Kody JEL: F5

Strategic Partnership as a Doctrine and Category Defining Polish-American Relations

Summary

The purpose of this publication is to define Polish-American relations based on the concept of strategic partnership and to generally define the level of Polish-American relations conceptualization. The main method used in this article is content and framing analysis. The content analysis covered the programs of Polish political parties and the exposé of prime ministers and foreign ministers in relation to Polish-American relations. The analysis of the programs is to show the level of conceptualization of Polish-American relations at the political party level. The programs are an emanation of the ideological and programmatic profile of the party.

Research article.

Key words: strategic partnership, Poland, United States, foreign policy, international relations

JEL codes: F5

DOI: doi.org/10.34765/sp.0120.a07

 

Michał Dworski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

„Poles as Tories”. Zarys działalności społecznej i politycznej Anglo-Polish Conservative Society w latach 1967-1976

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych obszarów działalności społecznej i politycznej Anglo-Polish Conservatve Society. Angielsko-polskie stowarzyszenie było strukturą afiliowaną przy brytyjskiej Partii Konserwatywnej, która zrzeszała wybranych Polaków, emigrantów politycznych i Brytyjczyków złączonych wspólnotą ideową. Anglo-Polish Conservative Society afirmowało program brytyjskich konserwatystów, na podstawie którego kształtowało własne interpretacje polityczne. Organizacja miała na celu dążenie do zawiązania wspólnoty osób, które dzięki podejmowanym inicjatywom, stopniowo budowałyby porozumienie polsko-brytyjskie mogące przełożyć się na bardziej wymierny udział Polaków w życiu społecznym i politycznym kraju ich emigracyjnego osiedlenia. Według Anglo-Polish Conservative Society najlepszym sposobem by zrealizować powyższy cel była organizacja wspólnych wydarzeń oraz przedsięwzięć w obszarze społecznym, kulturalnym, gospodarczym czy politycznym. Wśród przedstawianych w artykule obszarów aktywności Anglo-Polish Conservative Society można wymienić działalność podczas poszczególnych kampanii wyborczych i referendalnych, organizację spotkań politycznych i wydarzeń towarzyskich oraz serię aktywności w sferze emancypacji ekonomicznej Polaków zamieszkujących Wielką Brytanię.

Słowa kluczowe: Angielsko-Polskie Towarzystwo Konserwatywne, konserwatyzm, Partia Konserwatywna, Wielka Brytania, polska emigracja polityczna.

Kody JEL: N44

"Poles as Tories”. Outline of Social and Political Activity of the Anglo-Polish Conservative Society in 1967-1976

Summary

The aim of this article is to present selected areas of social and political activity of the Anglo-Polish Conservatve Society. The Anglo-Polish Association was an affiliated structure of the British Conservative Party, which brought together selected Poles and Britons united by an ideological community. The Anglo Polish Conservative Society affirmed the British Conservative program, on the basis of which it emphasized its own political interpretations. The organization aimed at forming a community of people who, thanks to the initiatives undertaken, would gradually build a Polish-British agreement that would translate into a more visible participation of Poles in the social and political life of the country of their emigration settlement. According to the Anglo-Polish Conservative Society, the best way to achieve the above goal was to organize joint events and undertakings in the social, cultural, economic and political fields.

The areas of activity of the Anglo-Polish Conservative Society presented in the article include activities during individual election and referendum campaigns, organization of political meetings and social events and a series of activities in the sphere of economic emancipation of Poles living in Great Britain.

Key words: Anglo-Polish Conservative Society, conservatism, Conservative Party, Great Britain, polish political emigration.

JEL codes: N44

DOI: doi.org/10.34765/sp.0120.a08

Comments are closed.