Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula (Vistula Scientific Quarterly)

Wskazówki dla autorów

Wersja polska

1. Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.

2. Wraz z artykułem należy przysłać informację o afiliacji autora, adres mailowy, adres korespondencyjny i numer telefonu.

3.
Złożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w czasopiśmie „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”  w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

4.
Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: r.klonowski@vistula.edu.pl lub m.wieteska@vistula.edu.pl

5. Objętość tekstu: około 20 000 znaków (pół arkusza wydawniczego), 12-15 stron (łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).

6.
Do artykułu należy dołączyć:

 • streszczenie (ok. ½ strony, do 1000 znaków), zawierające 7 obowiązkowych elementów:
   • cel artykułu / Purpose of article;
   • rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego / Research of methodology/ research approach;
   • główne wyniki badań/analiz / Key findings/analysis;
   • implikacje praktyczne / Practical implications;
   • implikacje społeczne / Social  implictaions;
   • słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów /Keywords max.6 words;
   • kategoria artykułu (zgodnie z poniższą klasyfikacją): /Article category:
    • artykuł badawczy /research article,
    • studium przypadku/ case study,
    • artykuł metodologiczny/methodical article,
    • artykuł koncepcyjny/conceptual article,
    • przegląd literatury/ review article;
 • bibliografię;
 • klasyfikację kodu JEL (Journal Economic Literature), np. Kody JEL: O43, O47, D02

7. Czcionka: Times New Roman
Wielkość czcionki: 12 pkt.
Interlinia: 1,5
Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy): 2,5 cm
 

8. Układ artykułu

 • Imię i nazwisko autora/autorów (12 pkt. pogrubione).
 • Nazwa instytucji reprezentowanej (skrócona afiliacja autora/autorów) (10 pkt. pogrubione).
 • Tytuł artykułu (14 pkt. pogrubione).
 • Streszczenie (do 1000 znaków) (10 pkt.), które przeczytane w oderwaniu od całości tekstu powinno informować o jego zawartości, zawierające:
  • sformułowanie celu artykułu, rodzaju wykorzystywanej metody badawczej / podejścia badawczego, główne wyniki badań / wnioski / implikacje praktyczne i społeczne,
  • kategorię artykułu (zgodnie z poniższą klasyfikacją):
   • artykuł badawczy/research article,
   • studium przypadku/case study,
   • artykuł metodologiczny/methodical article,
   • artykuł koncepcyjny/conceptual article,
   • przegląd literatury/review article.
 • słowa kluczowe (minimum 3, maksimum 5 pojęć),
 • klasyfikację kodu JEL (Journal Economic Literature), np. O43, O47, D02,
 • Treść artykułu z wyróżnionymi przy pomocy śródtytułów:
  • wstępem (zawierający m.in. określenie przedmiotu i celu artykułu),
  • częścią teoretyczną (zawierającą przedstawienie obecnego stanu wiedzy, przegląd literatury),
  • omówieniem metodyki badań,
  • analizą wyników badań (w przypadku oryginalnych artykułów badawczych),
  • podsumowaniem.
 • Bibliografia.
 • Informacja o ewentualnych źródłach finansowania badań będących podstawą artykułu.
 • Tytuł artykułu w języku angielskim (10 pkt. pogrubione).
 • Streszczenie w języku angielskim (10 pkt.).
 • Słowa kluczowe w języku angielskim (12 pkt.).
 • Afiliacja (pełna) zawierająca:
  • tytuł/stopień naukowy oraz imię i nazwisko autora/autorów,
  • nazwę reprezentowanej instytucji,
  • nazwę jednostki organizacyjnej (wydział, katedra lub inna wg struktury jednostki),
  • adres jednostki organizacyjnej,
  • adres mailowy autora/autorów.

W przypadku artykułów przygotowanych w języku angielskim, po bibliografii należy dołączyć odpowiednio tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.

 Obiekty graficzne i wzory

 • Wszystkie obiekty graficzne (określane jako tabele, wykresy, schematy lub rysunki) powinny być przywołane w tekście i zamieszczane jak najbliżej miejsca powołania się na nie.
 • Nad każdym obiektem graficznym tytuł, napisany czcionką 10 pkt. i wyboldowany (pogrubiony), napisany w dwóch wierszach: w pierwszym wierszu wyraz Tabela / Rysunek, w drugim wierszu tytuł wyrównany do lewej. Do oznaczenia kolejności stosuje się jednolitą numerację ciągłą w postaci cyfr arabskich
 • Pod każdym obiektem graficznym należy podać jego źródło, z którego został zaczerpnięty, lub informację „opracowanie własne" lub „opracowanie własne na podstawie...". Wielkość czcionki w przypadku źródeł - 9 pkt. w przypadku kilku obiektów graficznych o takim samym źródle należy stosować zapis: Źródło: jak w tabeli 1 / jak na rysunku 1.
 • Obiekty graficzne wraz z tytułami i podanymi źródłami powinny mieścić się w kolumnie tekstowej, tzn. kolumnie o wymiarach (po sformatowaniu) 13 x 19 cm.
 • Należy przygotowywać obiekty na białym tle. Poszczególne elementy mogą być wykonane w odcieniach szarości w taki sposób, aby zawarty w nich tekst był czytelny, lub z wykorzystaniem wypełnienia deseniem.
 • Jeżeli rysunek przedstawia wyniki badań w postaci wykresu, należy umieścić na nim wartości danych (na słupkach lub obok).
 • Tekst na rysunkach i w tabelach powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 9 pkt, z odstępem pojedynczym.
 • Obiekty graficzne nie mogą być skanowane. Rysunki powinny być przygotowane w formatach umożliwiających edycję, tzn. Word lub Excel.
 • W przypadku zdjęć lub zrzutów ekranowych należy stosować zapis w formatach rastrowych (psd, tif, jpg).
 • W tabelach stosuje się odsyłacze literowe. Przypisy dotyczące tabel należy umieszczać bezpośrednio pod tabelą, przed jej źródłem.
 • W tabelach nie należy zostawiać pustych rubryk. W przypadku braków danych należy stosować następujące znaki umowne:
  • kreska (-), gdy zjawisko nie występuje,
  • zero (0), gdy zjawisko istnieje, ale w ilościach mniejszych od liczb, które mogłyby być wyrażone uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi (np. jeżeli zjawisko wyrażone jest w tys. ton, znak 0 oznacza, że jego wartość w danym przypadku jest mniejsza niż 0,5 tys. ton),
  • kropka (.), gdy występuje brak informacji lub brak informacji wiarygodnych,
  • znak x (x), gdy wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe,
  • litery bd. (bd.), gdy występuje brak danych.
 • Teksty w głównych rubrykach główki i boczków tabel rozpoczyna się wielkimi literami, a dalszych stopni główki i boczków - małymi literami. Na końcu nie stawia się kropki, chyba że należy do skrótu.
 • Do pisania tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy wykorzystywać edytor równań. Wzory należy numerować umieszczając numer po prawej stronie w nawiasie okrągłym. Umożliwia się to powoływanie na nie w tekście.

 Odniesienie w tekście do źródła

 • W tekście głównym stosuje się przypisy harwardzkie, umieszczone w nawiasach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie stronę cytowanej publikacji. Sposób podawania tych danych zależy od kontekstu zdania, np.:
  • Zdaniem Kowalskiego (2015), zjawisko to jest pozytywne.
  • Inni autorzy zjawisko to oceniają pozytywnie (Kowalski 2015, s. 222).
 • Jeśli autorów jest dwóch, wówczas podaje się oba nazwiska, np.:
  • (Kowalski, Kwiatkowski 2015).
 • W przypadku trzech autorów postępuje się podobnie, wymieniając wszystkie trzy nazwiska, np.:
  • (Kowalski, Kwiatkowski, Malinowski 2015).
 • W przypadku większej liczby autorów wpisuje się pierwszego, a następnie skrót „i in.", np.:
  • (Kowalski i in. 2015).
 • W przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np.:
  • (Kowalski 2005; Kowalski 2012; Kwiatkowski 2012; Kowalski 2015) lub (Kowalski 2005; 2012; 2015; Kwiatkowski 2012).
 • W przypadku odniesień do kilku pozycji tego samego autora publikowanych w tym samym roku wprowadza się dodatkowy zapis literowy, np.:
  • (Kowalski 2012a; Kowalski 2012b) lub (Kowalski 2012a; 2012b).
 • W przypadku odniesień do publikacji dwóch osób o tym samym nazwisku należy dodać ich inicjały), np.:
  • (K. Kowalski 2011; Z. Kowalski, 2011).
 • Cytowanie odbywa się na tych samych zasadach. Konieczne jest, aby dodatkowo w nawiasie podać numer strony, którą cytujemy, np.:
  • (Kowalski 2002, s. 21).
 • W przypadku odwołania do aktów prawnych należy podać początek ich nazwy, np.:
  • (Ustawa o ... 2013).
 • W przypadku odwołania do prac zbiorowych (pod redakcją), gdy nie ma możliwości określanie autora danej części pracy, w tekście należy podać tytuł publikacji lub jego skróconą wersję oraz rok publikacji, np.:
  • (Reklama w procesach konkurencji 2011).
 • Odwołania do stron internetowych zawierających materiały nie posiadające autora:

 Bibliografia

W stylu harwardzkim konieczne jest umieszczanie bibliografii na końcu każdego tekstu. Bibliografia zawiera wykaz wyłącznie tych pozycji, które przywołane w tekście artykułu. Musi być ona sporządzona w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów lub według tytułów (gdy nie ma autora / redaktora / instytucji sprawczej). Prace jednego autora podaje się chronologicznie. W przypadku powtarzania się roku wydania publikacji jednego autora publikacje szereguje się alfabetycznie. Jeżeli dla kilku publikacji ta sama osoba jest autorem lub współautorem (przez co kilka zapisów bibliograficznych zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas najpierw podaje się publikacje samodzielne, a dopiero potem współautorskie. W pracach zbiorowych jako pierwszy element opisu podaje się nazwisko redaktora naukowego ze skrótem (red.). Generalnie stosuje się następujący porządek zapisów:

 1. Nazwisko i inicjał imienia autora,
 2. Rok wydania (pisany w nawiasie),
 3. Tytuł (kursywą),
 4. Wydawca,
 5. Miejsce wydania.

Przykłady:

 • Monografia jednego autora:
  Nowacki R. (2009), Reklama, Difin, Warszawa.
 • Monografia wieloautorska:
  Nowacki R., Strużycki M. (2009), Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Monografia pod redakcją naukową:
  Nowacki R., Strużycki M. (red.) (2011), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.
 • Rozdział książki przypisany do konkretnego autora:
  Nowacki R. (2015), Symbolika świąt religijnych i świeckich w przekazach reklamowych, (w:) Wiażewicz J., Zielińska A. (red.), Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Nowacki R. (2016), Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy, „Handel Wewnętrzny", nr 1.
 • Artykuł w prasie codziennej:
  Dobrański G., (2013), Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, „Gazeta Wyborcza", 15.11.
 • Publikacja wydana przez instytucję, gdy brak jest autora lub redaktora:
  GUS (2015), Rocznik demograficzny, Warszawa.
 • Źródła elektroniczne:
  Howitt P. (2005), Health, human capital and economic growth: a Schumpeterian perspective, Brown University, http://www.econ.brown.edu/fac/peter_howitt/publication/PAHO.pdf [dostęp: 22.12.2011].
 • Witryny internetowe z materiałami nie posiadającymi autora:
  https://www.radareklamy.pl/ [dostęp: 22.02.2016] – przy powołaniu w przypisie 

           lub 

            (www1) https://www.radareklamy.pl/ [dostęp: 22.02.2016] – przy powołaniu w tekście.

 • Akty prawne:
  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

 


Wersja angielska

Editorial specifications

1. The text of the article should earlier not be published anywhere or intended to be published in another journal.

2. Together with the article, there should be sent in the information on the author’s institutional affiliation, e-mail address, address for correspondence, and phone number.

3. Submission of the text by the author constitutes a declaration that (s)he has the full intellectual rights to the text, including copyright and the right to publish the article in the paper version of the  magazine “KNUV”, and that the submitted version of the article is the original version.

4. Texts should be sent electronically addressed as follows: m.wieteska@vistula.edu.pl lub j.nowak@vistula.edu.pl

5. The text volume: approx. 20,000 typographical units (half of the publisher’s sheet), 12-15 pages (together with the summary, key words, footnotes and bibliography).

6. The article should be attached by:

 • summary (approx. ½ page, up to 1,000 typographical units), including the 7 obligatory elements:
  • the purpose of the article;
  • research methodology/approach;
  • basic research/analysis findings;
  • practical implications;
  • social implications;
  • key words - maximum 6 words;
  • article category (according to the following classification):
   • research article,
   • case study,
   • methodical article,
   • conceptual article,
   • literature review,
 • bibliography;
 • JEL (Journal of Economic Literature) classification, e.g. JEL codes: O43, O47, D02.

7. Font: Times New Roman
Font size: 12 points
Interline: 1.5
Margins (top, bottom, left and right): 2.5 cm

8. The layout of the article

 • Name and surname of the author/authors (12 point size, bold).
 • The name of the represented institution (abbreviated affiliation of the author/authors) (10 point size, bold).
 • The title of the article (14 point size, bold).
 • Abstract (max. 1000 characters) (12 point size), which, read in isolation from the text, should inform the reader as to the contents of the article, including:
  • the character of the article, the research method used / methodological approach, main findings / conclusions / practical and social implications,
  • article category (according to the following classification):
   • research article,
   • case study,
   • methodical article,
   • conceptual article,
   • review article.
 • keywords (min. 3, max. 5 terms),
 • JEL (Journal Economic Literature) code, e.g. O43, O47, D02,
 • The contents of the article with particular sections separated by subheadings:
  • introduction (including, among others, determining the object and purpose of the article),
  • theoretical part (containing the presentation of the current state of knowledge, literature review),
  • presentation of the research methodology,
  • analysis of findings (in the case of original research papers),
  • summary.
 • Bibliography.
 • Information about the sources of funds, grants and subsidies will be the basis of an article.
 • Title in Polish.
 • Abstract in Polish.
 • Affiliation (full) containing:
  • title/scientific degree and name and surname of the author/authors,
  • name of the represented institution,
  • name of the organizational unit (department, faculty or other, according to the unit's organizational structure),
  • address of the organizational unit,
  • telephone number of the institution,
  • email address of the author/authors.

In the case of articles prepared in English, apart from the bibliography the authors should also include the title, abstract and key words in Polish.

 Graphic objects and patterns:

 • All graphic objects (referred to as tables, charts, diagrams and figures) should be cited in the text and placed in the text in the proximity of the citation.
 • Above each graphic object the author should provide the title, written with 10 points bolded font, in two lines: in the first line the word Table / Figure, in the second line the title aligned to the left. In order to mark the order, the author should use the uniform continuous numbering with Arabic numerals
 • Under every graphic object the author should specify its source, or include the information "own work" or "own work on the basis of...". The font size in the case of sources - 9 points; in the case of a few graphic objects with the same source the author should indicate: Source: as shown in Table 1 / as shown in Figure 1.
 • Graphic objects with titles and the cited sources should be included in the text column, i.e. the column of 13 x 19 cm (after formatting).
 • The objects should be presented against a white background. Particular elements can be made in shades of grey to ensure the readability of the text, or the objects should be filled with pattern fill.
 • If the figure shows the research findings in the form of a chart, the author should include the data values (on poles or next to them).
 • The texts in figures and in tables should be written with Times New Roman font, 9 points, with single spacing.
 • Graphic objects cannot be scanned. The figures should be prepared in editable formats, i.e. Word or Excel.
 • In the case of photo or screenshots, the author should use raster formats (psd, tif, jpg)
 • In tables, the authors should use the reference in the form of a letter. The footnotes concerning the tables should be placed directly below the table, prior to its source.
 • The tables should not contain empty boxes. The missing data should be indicated with the following notations:
  • (-), when the phenomenon does not occur,
  • (0), when a given phenomenon occurs, but the quantity is below the values which can be expressed with numerical data visible in the table, digits (e.g. if a phenomenon is expressed in tons, 0 means that its value in a given case is less than 0.5 tons),
  • (.), when there is no information or no reliable information available,
  • (x), when it is impossible or impracticable to fill in the boxes,
  • (n/a) when there is no data.
 • Texts in the main sections of the table headers and sides start with capital letters, and in subsequent headers and sides - with small letters. The authors should not put the dot in the end unless the author uses an abbreviation.
 • The author should use the formula editor to write the texts including mathematical symbols and formulas. The formulas should be numbered by placing the number on the right in parentheses. It enables the author to refer to it in the text.

 Source reference in the text:

 • In the main text, the authors should use Harvard Referencing System, placed in brackets within the text, containing the author's name, year of publication, possibly the page of the cited publication. The data citation method depends on the context of the sentence, e.g.:
  • According to Kowalski (2015), it is a positive phenomenon.
  • Other authors perceive the phenomenon as positive (Kowalski 2015, p. 222).
 • If there are two authors, then both names should be indicated, e.g.:
  • (Kowalski, Kwiatkowski 2015).
 • In the case of three authors we act in a similar way, listing all three names, e.g.:
  • (Kowalski, Kwiatkowski, Malinowski 2015).
 • In the case of a larger number of authors we indicate the first surname, and use the abbreviation „et al.", e.g.:
  • (Kowalski et al. 2015).
 • In the case of referring to a few publications, first we use the alphabetical order, and next chronological order, e.g.:
  • (Kowalski 2005; Kowalski 2012; Kwiatkowski 2012; Kowalski 2015).
 • In the case of referring to a few titles by the same author published in the same year, the author should introduce an additional letter description, e.g.:
  • (Kowalski 2012a; Kowalski 2012b).
 • In the case referring to a number of publications by two persons with the same surname, the author should add their initials, e.g.:
  • (K. Kowalski 2011; Z Kowalski, 2011).
 • The same rules apply to citations. It is necessary to add a number of the page, which we cite, e.g.:
  • (Kowalski 2002, p. 21).
 • In the case of referring to legal acts, the author should provide the beginning of their titles, e.g.:
  • (Act ... 2013).
 • In the case of referring to collective works (edited by), where there is no possibility to indicate the author of a given part of the work, the text should include the title of the publication or its abbreviated version and the year of publication, e.g.:
  • (Reklama w procesach konkurencji 2011)
 • Reference to websites containing materials with no indication of their author:
  • (https://www.radareklamy.pl/)

 Bibliography:

In Harvard Reference Style it is necessary to place the bibliography at the end of each text. The bibliography contains only the list of those titles which were cited within the text. The list has to be prepared in alphabetical order, according to the names of authors and titles (if there is no author / editor / institution). The works of one author are listed in chronological order. In the case of repetition of a year of publication of one author, publications are listed in alphabetical order. If the same person is the author or co-author of a few publications (and, as a consequence, several bibliographical notes start with the same name), then we list the publications individually with a single author, and only later co-authorship. In collected works, the first element is the name of a scientific editor with the abbreviation (ed.). As a rule, the following order is used:

 1. Author's surname and initial,
 2. Year of publication (in parentheses),
 3. Title (italics),
 4. Editor,
 5. The place of publication.

 Examples:

 • Monograph by one author:
  Nowacki R. (2009), Reklama, Difin, Warszawa.
 • Monograph with many authors:
  Nowacki R., Strużycki M. (2009), Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Edited monograph
  Nowacki R., Strużycki M. (eds.) (2011), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.
 • The chapter of the book attributed to a specific author:
  Nowacki R. (2015), Symbolika świąt religijnych i świeckich w przekazach reklamowych, (in:) Wiażewicz J., Zielińska A. (eds.), Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Article in a journal:
  Nowacki R. (2016), Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy, "Handel Wewnętrzny", no. 1.
 • Article in a daily press:
  Dobrański G., (2013), Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, „Gazeta Wyborcza", 15.11.
 • Publication by an institution, where there is no author or editor:
  GUS (2015), Rocznik demograficzny, Warsaw.
 • Electronic sources:
  Howitt P. (2005), Health, human capital and economic growth: a Schumpeterian perspective, Brown University, http://www.econ.brown.edu/fac/peter_howitt/publication/PAHO.pdf [access: 22.12.2011].
 • Websites with materials without the indicated author:
  https://www.radareklamy.pl/ [access: 22.02.2016].
 • Legal acts:
  Accounting Act of 29 September, 1994 (Journal of Laws of 2002, No. 76, Item 694 as amended).

Comments are closed.